Pretraga

Ukupno 47150
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci ROBE: KANCELARIJSKI MATERIJAL - 2020. GODINA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.10.2020 27461,73 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga održavanja službenog vozila_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 1387,62 CONNECTA D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga održavanja službenog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2020 1387,62
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci dva motocikla Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza ansambla Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za materijal za održavanje i piće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 16,00 16,00 MIR-AL DOO
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.10.2020 10483,20
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za hranu i piće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2020 9,90 9,90 MIR-AL DOO
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor o nabavci Bežični kontroler objektiva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2020 12259,61 Audio Video Consulting
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za čišćenje_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 879,75 HOŠE KOMERC
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 879,75
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za usluge prevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2020 12,00 12,00 PAJA DOO
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2020 5,40 5,40 SMILE FACTORY DOO
JU Kamerni teatar 55 Nabavka goriva za službeno vozilo_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 2000,00 PETROL BH OIL COMPANY D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka goriva za službeno vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2020 2000,00
JU Kamerni teatar 55 Javna nabavka - kancelarijski materijal_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 3442,55 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci usluga šivanja kostima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2020 2000,00 2000,00 OR krojački salon Mak
JU Kamerni teatar 55 Javna nabavka - kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 3442,55
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci krojenja kostima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2020 2000,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci pločastog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 1270,22 1270,22 J.u. A Frischeis doo
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka pločastog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 1270,22
JU Historijski arhiv Sarajevo Održavanje klima komora i drugih klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 3744,00 3744,00 TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING D.O.O. SARAJEVO
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga čišćenja dimnjaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.10.2020 125,19
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za kostimografiju_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 6176,00 SANNY GENNY D.O.O. SARAJEVO
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za kostimografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.06.2020 6176,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka čarapa za potrebe scenografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2020 86,65
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluge održavanja klima komora i drugih klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2020 3744,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka promocije Pozorišra Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 135,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka robe: cvijeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2020 60,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza scenografije i kostimografije_1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.08.2020 10000,00 ECOMATIC D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza scenografije i kostimografije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2020 10000,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za scenografiju_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 6000,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za scenografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.06.2020 6000,00
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma objava posljedenjeg pozdrava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 98,00
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka javne nabavke objava posljednejg pozdrava (smrtovnice) u dnevnom listu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 98,00
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge održavanje opreme ( alarm) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 54,99 54,99 Unilab d.o.o.
JU Ekonomski fakultet Lektorisanje, pripreme za štampu (grafičkog dizajna) i štampanja dokumenta E-Catalogue za potrebe projekta "Promoting Creative Tourism through new Experiential sustainable routes" (akronim: CREATURES). Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.10.2020 5630,00 "SAVART M" d.o.o., ul. Himez Polovine br. 28, 71000 Sarajevo, IDB: 4201712780002
JU Ekonomski fakultet Usluge lektorisanja, pripreme za štampu (grafički dizajn) i štampanje dokumenta E-Catalogue za potrebe projekta "Promoting Creative Tourism through new bExperiential sustainable routes" (akronim: CREATURES) Pokretanje i tok postupka 5630,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluga:Obuka uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 3510,00 3510,00 Agencija za knjigovodstvene-računovodstvene poslove "S-KONTO"
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: akumulator za reportažna kola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 209,00 209,00 KARE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka auto guma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 312/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 15,57 15,57 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 311/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 171,45 171,45 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Kotizacija za učešće na seminaru računovodstveno finansijske radnice-10-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 200,00 200,00 FEB d.d Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200566060004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 307/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 11,34 11,34 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo V IZMJENE I DOPUNE PLANA JN 2020 Plan nabavki 23.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga objavljivanja javnog konkursa-OS Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 518,31 518,31 Oslobođenje servisi doo, Sarajevo, ID 42022638200009
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija-el energije-9-20-objekat Nisici Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 8,13 8,13 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el energije za 9-20-PŠ Dragoradi Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 19,19 19,19 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 60/20 - ISO standardi i literatura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 21.10.2020 347,00 Institut za standardizaciju BiH
Ukupno po stranici 53.616,18 87.359,76 11.775,50