Pretraga

Ukupno 48357
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kupoviina sretstava za čiščenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2019 118,17 118,17 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kupovina hlora za hlorisanje vode u rezervoaru za odručnu školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 81,90 81,90 "Semikem" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kupovina tonera za šklsku kopiirnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 448,11 448,11 "Ercopy" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nadzor objekata škole- novembar 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 117,00 117,00 "Securiti" BH d.o.o.
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci hotelskih usluga (Vlašić) - Projekat IPBES - 19. 11. 2020. godine Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 20.11.2020 1665,65
JU Mašinski fakultet UNSA Dostava licenci za poslove homologacije vozila,putem brze pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.11.2020 15,21 17.11.2020 15,21 15,21 IN TIME d.o.o. Sarajevo 4200428340004
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Mikrobiološka analiiza vode u područnoj školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 40,00 40,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 318/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 409,50 409,50 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Siistematski pregled radnika škole za 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 2408,20 2408,20 "Domovi zdravlja Kantona Sarajevo"
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_isporuka mrežne opreme za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.11.2020 26998,92 KING ICT d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Izopropilni alkohol teh. 99%, 10l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 19.10.2020 87,75 04.11.2020 87,75 87,75 BM Logistic d.o.o. Vogošća
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge pravnog zastupanja po Sudskim predmetima19.10.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 18.09.2020 240,00 02.11.2020 240,00 240,00 Advokatska kancelarija - Enver Smajkan 4302663400003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Anex ugovora_rekonstrukcija i sanacija na više objekata MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 13.08.2020 ZZ GROS-COMP d.o.o. Hadžići
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i zamjena elektromotornog pogona, sa adapterima AME435-3 komada u Podstanici P301-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 1954,25 1954,25 Ventcommerce d.o.o. Sarajevo, ID 4200464810009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_servisiranje informatičke opreme i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2020 7020,00 FACIT d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i zamjena elektromotornog pogona, sa adapterima AME435-3 komada u Podstanici P301 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2020 1954,25
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_servisiranje kancelarijskih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2020 6888,96 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_usluge dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.08.2020 3009,24 IDS Zdrava sredina d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_servisiranje liftova i platformi za prevoz invalidnih osoba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 590,85 EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_kolektivno osiguranje zaposlenika MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 20.09.2020 12600,00 TRIGLAV OSIGURANJE dd Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/35/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.11.2020 116953,20 Plus Medical d.o.o. Tuzla za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/35/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.11.2020 18696,60 Derby Trade d.o.o. Brčko za LOT 8
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/35/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.11.2020 162373,77 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo za LOT 2, 6 i 7
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/35/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.11.2020 11566,62 Globex d.o.o. - Zenica za LOT 3 i 5
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/35/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.11.2020 11120,00 Inel medicinska tehnika d.o.o. Sarajevo za LOT 4
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. god. Plan nabavki 12.11.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prihvat placanja POS terminal ug.broj 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.04.2020 11232,00 Intesa SanPaolo Bank dd, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prihvat placanja POS terminal ug. br. 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.04.2019 11232,00 11232,00 Intesa SanPaolo Bank dd, Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 2/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2020 812,49 812,49 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku :knjiga "Farmakografija" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2020 1500,00 1500,00 „Buybook“ d.o.o Radićeva 4, 71000 Sarajevo br.ID 4200228840002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dostava racuna za gas 19 ug. broj 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.10.2020 514800,00 JP BH POSTA d.o.o., 4200682210005. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dostava racuna za gas 19 ug.br.1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2019 514800,00 514800,00 JP BH POSTA d.o.o., 4200682210005. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dostava racuna za gas 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.09.2019 1029600,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgrada za oktobar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 33,50 33,50 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID: 420029*6920006
Fond KS za izgradnju stanova Razni ručni alati Fond 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 299,90 299,90 ZEKA-COMERC d.o.o. Poslovna jedinica Sarajevo, 4209329610005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za oktobar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 908,67 908,67 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
Fond KS za izgradnju stanova Geološke usluge Fond 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 5850,00 5850,00 WINER PROJECT Sarajevo, 4200197510009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte za oktobar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 276,10 276,10 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za oktobar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 1214,75 1214,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
Fond KS za izgradnju stanova Promotivni materijal Fond 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 526,50 526,50 GARMOND d.o.o. Sarajevo, 4200650870003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za oktobar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 4791,98 4095,72 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke službenog vozila 2020. Fond III Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 67,99 67,99 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju za oktobar 2020. godini Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 134,55 134,55 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka regulatora protoka za medicinski kisik FM41L-KS 1-15l/min sa satom (11 kom) i posuda za ovlaživanje (11 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 4784,94 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo - 4200350720000
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 319/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 171,15 171,15 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 322/20 Ugovaranje i realizacija 35,00 35,00 ATAL GROUP D.O.O. Sarajevo ID: 4201028370008
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga servisa i održavanja opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 140,40 140,40 DIGITAL LINE DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uređaja reverzna osmoza za potrebe Pedijatrijske klinike 2-Odjel Nefrologija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2020 17526,60
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 10-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 2006,95 2006,95
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 10-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 882,64 882,64 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
Ukupno po stranici 1.051.089,46 1.460.239,76 550.908,40