Pretraga

Ukupno 18497
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka UPS uređaja snage 1500 VA – 1 komad za podržavanje napajanja ultrazvučnog aparata u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2018 1462,50 1462,50 ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka UPS uređaja snage 1500 VA – 1 komad za podržavanje napajanja ultrazvučnog aparata u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2018 1462,50
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka - INKUBATORI Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke, instalacije i puštanje u rad - INKUBATORI Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Toneri i ketridži 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 07.08.2018 31824,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga osiguranja lica, imovine i vozila 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2018 7984,80 7984,80 Sarajevo-Osiguranje d.d. ID 4200326930001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga osiguranja lica, imovine i vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.04.2018 7984,80
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga tehničke i protivpožarne zaštite lica i imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 6879,60 6879,60 DSC d.o.o. ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 6809,40 6809,40 BBS d.o.o. Sarajevo, ID 4200298380009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluga preuzimanja elektronskog računa, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 08.08.2018 700209,90
Ministarstvo privrede Ugovor za nabavku licenci za aplikativni softver za praćenje poljoprivrednih poticaja MP Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.08.2018 17901,00 17901,00 E-arhiva d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge provjere sposobnosti gađanja vatrenim oružjem zaštitara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2017 5826,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda Rustempašin most Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.02.2018 07.08.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.07.2018 11974,95 "LALA I LAĆO" D.O.O., ul. 1. Maj br. 14, 76300 Bijeljina
JU Ekonomski fakultet Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Ekonomskog fakultet u Sarajevu, uz zaključenje okvirnog sporazuma u trajanju od dvije godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2018 40679,73
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Pelet OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.06.2018 12000,00 Hifa -Petrol d.o.o Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200999090005
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka peleta OŠ "Srednje" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2018 12000,00
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Sistematski pregled radnika OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 2124,00 JU DOM ZDRAVLJA KS SARAJEVO
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka uglja OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 2000,00 2000,00 Barsa d.o.o Goražde Goražde, ID broj: 4245025380000
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka ogrijevnog drveta OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 3000,00 3000,00 Kraško promet d.o.o Olovo Olovo ID broj: 4218212500003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termopapira za različite medicinske aparate prema potrebama KCUS-a za 24 mjeseca Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.08.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka preparata za šminkanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2018 2974,96 2974,96 ROJBANI d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka baterija za mikrofone Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 1346,67 1346,67 ORBICO d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcijei deratizacije objekata KS - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Granit ili ekvivalent LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2018 98423,91
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke i isporuke napitaka za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.07.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o poništenju nabavke usluga - Mobilna telefonija LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.07.2018 0,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o obustavi postupka usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.07.2018 0,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.08.2018 38587,28 LADA AUTO d.o.o.
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2018 130614,12
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema E-pisarnice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2018 44898,75
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke ustupanja usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata KS - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamenaprilep-Sivac ili ekvivalent LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2018 334711,26
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04/18 - NABAVKA – POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka registracije i tehnički pregled vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 2356,34 2356,34 AutoCentar BH d.o.o. ID 4200437090002 Džemala Bijedića broj 165B
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - opreme za mrežnu infrastrukturu za potrebe Službe socijalne zaštite općine Stari Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2018 4949,10 4949,10 BBS d.o.o. Sarajevo, ID 4200298380009
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i usluge radova krečenja prostorija i postavljanje laminata u dvije kancelarije sa pratećim materijalom 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 7019,30 7019,30 Suha Gradnja JOLE-MONT
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i usluge radova krečenja prostorija i postavljanje laminata u dvije kancelarije sa pratećim materijalom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.06.2018 7019,30
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga iznajmljivanja kopir aparata i uređaja za ispis klik metodom 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.07.2018 23166,00 PRINTEX d..o.o. ID 4200597450005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga iznajmljivanja kopir aparata i uređaja za ispis klik metodom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2018 23166,00
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i ugradnja potrošnog materijala za sanaciju grijne mreže11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 7020,00 7020,00 S.O. VIK Žepče
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i ugradnja potrošnog materijala za sanaciju grijne mreže 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2018 7020,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge osiguranje imovine, lica i auto-odgovornosti Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.07.2018 10045,80
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila JUKCSR2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.08.2018 13500,00 SARADIS d.o.o. ID 4200066250001 Vogošća, Donji Hotonj, bb
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila JUKCSR Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2018 13500,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bankarskih usluga za obavljanje unutrašnjeg i vanjskog platnog prometa KCUS-a za period 01.01.2019. do 31.12.2020. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog materijala za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2018 26280,48
Fond Memorijala Usluge prevoza učesnika i posjetilaca za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.01.2018 28.06.2018 29367,00 30.07.2018 29367,00 29367,00 CENTROTRANS EUROLINES D.O.O.
KJKP Gras d.o.o. Led moduli i kablovske stopice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2018 3524,00 01.06.2018 3012,00 SCHRACK TEHNIC BH d.o.o
Ukupno po stranici 1.528.558,15 205.434,90 101.070,67