Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o dodjeli nabavke sportske opreme za škole 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - osmrtnica za oca uposlenika 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme (štampača, kopir-aparata, faks mašina i druge elektronske opreme) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - popravak kopir aparata Canon IR2520 u konferencijskoj sali 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - promjena odvodne cijevi 13.04.2018
JU Pedagoški fakultet Uplata karti za mjesec januar 13.04.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Instalacija i konfiguracija domenskih servisa" 13.04.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Tecni azot" 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju nabavke- materijal za tekuće održavanje 13.04.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o nabavci kompjuterskog, kancelarijskog i nastavnog materijala i sitnog inventara 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju ponude- administrativni materijal 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radpva na montaži hidrostanica u kompleksu Bolnice - Ugovor 13.04.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Kotao na pelet 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - osmrtnica za uposlenicu 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za bivšeg uposlenika 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Ugovor o nabavci vatrogasnih aparata 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o dodjeli nabavke vatrogasnih aparata 13.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o izvođenju radova sanacije javnog toaleta na području SP "Vrelo Bosne" te postavljanje pristupne rampe za invalidna lica 13.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem i konrole rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare", ZP "Bentbaša", SP "Skakavac") 13.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima KS-a 13.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba-nagradna samostojeća plaketa 12.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-izrada vizit kartica 12.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga najma medijskog prostora 12.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usuga posluživanja hrane i pića 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju nabavke usluge medicinske i laboratorijske usluge 12.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji - Ugovor 12.04.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge hostinga 12.04.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Materijal za održavanje objekta 12.04.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Kontrola zdravstvene ispravnosti hrane 12.04.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sanitarni pregled zaposlenih 12.04.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka poljoprivredne mašine kopačice 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku kancelarijskog materijala1 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju nabavke kancelarijskog materijala 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju nabavke robe- hrana i prehrambeni proizvodi 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o prihvatanju nabavke kancelarijskog namještaja 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava goriva 12.04.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-Trans2Work 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa kopir aparata 033-18 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja računalne opreme (LOT 1). 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 032-18 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa računara 031-18 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 030-18 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 029-18 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 027-18 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava cvjetnog aranžmana 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava obrazaca zdravtvenog osiguranja.. 12.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 026-18 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke punjača za mobitel 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava federalnih taksi. 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava USB kabla.. 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog magazina. 12.04.2018