Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gimnazija Dobrinja nabavka kasperski virusa 12.06.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o kupovini računara 12.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2018 12.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal maj 2018 12.06.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o Pokretanju postupka nabavke - dehidriranih podloga(HROMOGENA SELEKTIVNA PODLOGA ZA DETEKCIJU E.COLLI I KOLIFORMA U VODI (CCA); PSEUDOMONAS AGAR BAZA/CN AGAR, SLANETZ AND BARTLEY MEDIJUM + TTC SOLUCIJA) 12.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - opremanje sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 12.06.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga izrade namještaja za opremanje Služnbe za rad sa studentima i planiranje nastave 12.06.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Zamjenski diskovi za postojeće sisteme za pohranu podataka 12.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela - Ugovorr 12.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja lifta.. 12.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja... 12.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava bar kod skenera 12.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava pločica s imenimax 12.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga VPN linka 12.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala... 12.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala.. 12.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava pločica s imenima.. 12.06.2018
Fond KS za izgradnju stanova Brave za vrata 2018. Fond 12.06.2018
Fond KS za izgradnju stanova Toneri I 2018. Fond 12.06.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke službenog vozila (III) za 2018 Fond 12.06.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge stručnog osposobljavanja II 2018. Fond 12.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nadzor za rušenje objekta bivše klinike za dermatovenerologiju 11.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka samohodne kosilice ECO 70 za potrebe održavanja kruga KCUS-a 11.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka boš pumpe na dostavnom vozilu HYUNDAI H1 11.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka alternatora na dostavnom vozilu HYUNDAI H1 11.06.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o sakupljanju, manipulaciji, privremenom skladištenju i zbrinjavanju medicinskog otpada 11.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sistematski pregled radnika MP. 11.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka uniforme za hor- 11.06.2018
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o pružanju usluga zaštite od požara putem direktnog sporazuma 11.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kalibracija mjernih instrumenata za rashladne uređaje za skladištenje vakcina 2018 11.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tehnički pregled liftnih postrojenja 11.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Rezervni dijelovi za servis i održavanje sistema za automatsku dojavu požara 11.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Rušenje objekta bivše Klinike za dermatovenerologiju 08.06.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-06/18 - ŠTAMPANJE OBRAZACA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU 08.06.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05/18 - KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU 08.06.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-04/18 - TONERI I KETRIDŽI ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU 08.06.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-03/18 - SUKCESIVNA ISPORUKA GORIVA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU. 08.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka olučnih cijevi 08.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za odlazak na seminar 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi – 2 komada i 2 kompleta baterija za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden - Ugovor 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CTG aparata Mediana FM20 - Ugovor 08.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme (štampača, kopir-aparata, faks mašina i druge elektronske opreme) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - servis kopir aparata Canon IR2520 na prvom spratu KTKS 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis acidobaznog analizatora Cobas b221 - Ugovor 08.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge turističke agencije 08.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge organizacije i realizacije pozorišnih predstava 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe čekaonice u Odsjeku za prijem i otpust pacijenata i čekaonice za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu - Ugovor 08.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2018 08.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge pročepljenja kanalizacionih cijevi 08.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka umjetničke slike 08.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pružanje usluga deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije 08.06.2018