Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije od metala za JU NPS-153 21.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka toaletnog papira i ubrusa za JU NPS -154 21.06.2019
JU OŠ "Velešićki heroji" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu,. 21.06.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - pronto ulje za reparaciju laminata 21.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za šminkersku radionicu u JU NPS-155 21.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za održavanje zgrade u JU NPS-156 21.06.2019
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Otvoreni postupak Usluge pripremanja školskih obroka, 20.06.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje detektora gasa lot-2 (GM3, GM3100 i TS 3008) ugovor br. 2 iz OS 20.06.2019
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisiranja službenih vozila LOT 2 - Dacia, Ford i Citroen 20.06.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zaštita od požara lot-1 ugovor br.2 iz OS 20.06.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Produženje i održavanje licenci za DMS Hermes 19 20.06.2019
JU OŠ "Avdo Smailović" Konkurentski zahtjev Nabavka užina.. 20.06.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Demontaža postojećih ugradbenih rasvjetnih tijela i montaža Led panela 20.06.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka vina za poklon UO CASEE konferencije 20.06.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev Usluge prijevoza učenika u školu u prirodi u šabicima. 20.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga centralnog internet linka za potrebe KCUS-a za V mjesec 2019.godine 20.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja EEG aparata proizvođača Oxford Medical Synergy valor na neurološkoj klinici 20.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja roletni za potrebe Neurološke klinike KCUS-a 20.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja medicinskih uređaja/sistema 20.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filceva za mašine za pranje podova 20.06.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Otvoreni postupak Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda. 20.06.2019
JU Ekonomski fakultet nabavka usluga plesa i predstave za učesnike konferencije ePEACEnter na temu Prvog svjetskog rata za potrebe ugovornog organa, odnosno realizacije aktivnosti projekta "Networking in Preserving the First World War Multicultural Heritage in the Danube Count 19.06.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Softwer 19 19.06.2019
JU OŠ "Hrasno" Nabavka kopir aparata. 19.06.2019
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku užina. 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila Mercedes 2018 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Deratizacija kanalizacione mreže 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanitarno ekološke usluge u objektima ViKa 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispuna za lagune 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za radioničko-laboratorijske vježbe za stručno zanimanje Tehničar mehatronike -Ugovaranje 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za proširenje lagune 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2019/2020- ugovaranje 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge razvoja i dizajna web platforme sa CMS sistemom nabavke 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka obrazaca propisanih Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika - ugovaranje 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje i opravka kočionih i frikcionih elemenata 19.06.2019
JU OŠ "Treća osnovna škola" Usluge čišćenja ,pražnjenja i sapiranja rezervoara za lož ulje 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka hidrauličnih crijeva i holendera visokog pritiska 19.06.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Printanje propagandnog materijala 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge pregleda i ispitivanje sredstava rada - mašina i uređaja - Ugovaranje 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Filtracioni materijal 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje vatrodojavnih instalacija i centrala 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2019. godinu - ugovaranje 19.06.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" UGOVOR O PRUŽANJU ZDRAVSTVENIH USLUGA 2019 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje opreme za zaštitu od požara 19.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanacija iskopa u zelenim površinama 19.06.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-tekućeg odrzavanja objekta 2019.2 19.06.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala i opreme za održavanje infrastrukture na grobljanskim površinama 19.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih radova 19.06.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga razvoja web aplikacije za Online prikaz Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo i Registra imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 19.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda - MUP KS 19.06.2019