617 Izrada Glavnog projekta za prikupljanje postojećih izvora ispod trafo stanice ) i dispozicija do potoka na lokalitetu RCUO Smiljevići | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Izrada Glavnog projekta za prikupljanje postojećih izvora ispod trafo stanice ) i dispozicija do potoka na lokalitetu RCUO Smiljevići