IZMJENE PLANA JAVNIH NABAVKI-1 ZA 2020. JU OŠ "9.maj"Pazarić