Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 31644
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila LOT 2 - kasko osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.01.2017 9400,00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu skladišnog prostora za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 4680,00 RTV BiH Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka sviceva - mreznih uredjaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2016 1635,66 1635,66 Disti doo Sarajevo 4200077450002
Zavod za informatiku i statistiku KS Osiguranje uposlenika 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2017 1250,64 1250,64 VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci - projektori za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci softvera - Baza podataka o ostvarenim sportskim rezultatima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci obavještajnih panoa za potrebe osnovnih škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci robe - Multifunkcijski uređaji za ministarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum IMTEC d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge - Edukativni program "Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum Udruženje "Sport i zdravlje" Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Štampanje odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i godišnjih parking naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2016 2287,35 GONG d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge štampanja odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i štampanje godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2016 2285,35
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora osiguranje zapolenika Ugovaranje i realizacija 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga tekućeg održavanja kopir aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017 84,24
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017 164,26
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge zakupa terena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 7 - tekuće održavanje vozila marke Fiat Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 6 tekuće održavanje vozila marke Ford Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 5 - tekuće održavanje vozila marke Renault Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 - tekuće održavanje vozila marke Nissan Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Ministarstvo zdravstva Izbor izbođača radova preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za I iII operativnu fazu u 2016. godini Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2016 99396,77 99396,77 Sanitacija d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za zakup skladišnog prostora Pokretanje i tok postupka 29.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka sefa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1520,01 “Hudiny Lock“ d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izbom najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka sefa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 1520,01
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Hudiny lock - alarm za vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 526,50
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mifare IK kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 Lupon Ventures d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Lupon Ventures Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 7020,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mi fare IK kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 ,,Trifolix“ d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Trifolix Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 7020,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za dodjelu radova tek.održavanja objekata KS - građevinsko stolarski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga pranja vozila i vulkanizerske usluge Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Servisiranje sigurnosnog ventila i plamenika" nakon havarije na kotlu centralnog grijanja u Zavodu u ul. Branilaca Sarajeva br. 26 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2016 1053,00 1053,00 ITG D.O.O.
Ministarstvo za boračka pitanja Konacn presjek stanja sa izmjenama po ja vnim nabavkama za 2016. godinu - stanje 31.12.2016. Ugovaranje i realizacija 31.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga ddd objekata Kantona Sarajevo u 2017. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izradu programa zaštite divljači za period od 10 godina za nelovne površine na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 30.12.2016 6786,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje podpolagačkih i molersko-farbarskih radova u službenim prostorijama KJU za zaštićena prirodna područja Pokretanje i tok postupka 2282,32
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku zimskih službenih uniformi za nadzornike i čuvare zaštićenih prirodnih područja Pokretanje i tok postupka 4766,58
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguravanja imovine od rizika požara i nekih drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojstva Pokretanje i tok postupka 870,11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge policijske uprave MUP-a KS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.12.2016 5300,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku setova za provjeru alkohola u krvi i urinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o obustavi otvorenog postupka nabavke pancira za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.12.2016
Fond Memorijala Izrada i dopuna postojećeg dokumentarnog filma o Tunelu D-B sa postojećom interaktivnom mapom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2016 5662,80 23.11.2016 5662,80 Bosnaton doo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - nabavka sefa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - nabavka alarma za vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Nabavka parkomata za naplatu korištenja parkinga i uređaja za kontrolu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Pojašnjenje i izmjene tenderske dokumentacije za javnu nabavku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2016
Ukupno po stranici 50.288,17 140.926,23 103.336,07