617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 387
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za LOT 2- Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Ramenjaš i Sarkofag Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.11.2020 213995,35
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za decembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 2526,90 2526,90 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 2 - Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep-Sivac ili ekvivalent Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2020 349852,80
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odbiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 1 - Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2020 128637,99
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga dezinfekcije,deratizacije i dezinsekcije objekata i vozila KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo i sistemske proljetne i jesenje deratizacije groblja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2021 6904,08 0,00 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za decembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 6719,10 6719,10 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju za decembar 2020. godini Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 1825,20 1825,00 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte za decembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 320,40 320,40 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za decembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 2403,35 2403,35 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgrada za decembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 33,50 33,50 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID: 420029*6920006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluga odvoz otpada za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za decembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 134,55 134,55 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci rashladnih klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 3450,00 3450,00 OD Prizma Sarajevo, Akifa Šeremeta 25, ID: 430173450000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku prozora, vrata PVC ili Alu profila sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 5346,79 5346,79 Dom-a d.o.o. Sarajevo, Blažujski drum bb, ID: 4201248060000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kablova, kanalica i ostale opreme za kabliranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 1710,38 1710,38 Network d.o.o. Sarajervo, Skendera Kulenovića 69, ID: 4201033530005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku obiljezja sa montazom za grobna mjesta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 6961,50 0,00 Ellcons d.o.o. Kiseljak, Đure Đakovića 60, ID: 4236022700004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgrada za novembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 33,50 33,50 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID: 420029*6920006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za geodetske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 4621,50 4621,50 IGA 3D d.o.o., Ilijaš, Lješevo 4, ID: 4201365610002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju za novembar 2020. godini Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 1526,85 1526,85 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga za nadzorni audit eksterne certifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015, 14001:2015, EN 15017 sistema za 2020. godinu –ISO 9001:2015, 14001:2015 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 4563,00 0,00 DQS BH Bhcert d.o.o. Sarajevo, Branilaca šipa 13, ID: 4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo usluga odvoz otpada za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za novembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 134,55 134,55 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za novembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 6276,94 6276,94 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za novembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 1777,60 1777,60 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za novembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 2242,99 2242,99 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte za novembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 268,87 268,87 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga šlepe i prevoz vozila i mašina labudicom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2020 6435,00 6435,00 Manjo d.o.o. Sarajevo, ferde Hauptmana 7, ID: 4200271770000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za radove na proširenju parkinga na groblju Vlakovo III faza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.12.2020 122594,36 0,00 Dinalsa d.o.o. Sarajevo, Huseina Đoze 3, ID: 4200426560007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na uklanjanju oštečene ograde sa sanacijom temelja i postavljanjem nove ograde Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 6903,00 0,00 GD Rad dd, 4. Muslimanske brigade bb, ID: 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku auto guma za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 6405,21 6405,21 Guma VP200 d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, ID: 4228005400002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu dokumentacije iz oblasti zaštite od požara (procjena ugroženosti, plan zaštite od požara, plan evakuacije, izrada grafičkih podloga) za Groblje Stadion, Groblje Sv. Marko, Groblje sv. Arhangeli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 3334,50 0,00 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID: 4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku čelične krovne konstrukcije sa montažom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.11.2020 23,31
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za radove na instalacijama vodovodne i kanalizacije sa vodovodnim šahtom za ugradnju česme na lokalitetu Kurvanj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 6902,99 0,00 GD Rad dd, 4. Muslimanske brigade bb, ID: 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.11.2020 58370,33 0,00 Euro Bicco d.o.o. Sarajevo, Terezija 27, ID: 4200159930002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za oktobar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 1214,75 1214,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za oktobar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 908,67 908,67 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte za oktobar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 276,10 276,10 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju za oktobar 2020. godini Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 1263,60 1263,60 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo usluga odvoz otpada za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za oktobar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 134,55 134,55 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgrada za oktobar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 33,50 33,50 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID: 420029*6920006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za oktobar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 4791,98 4095,72 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kaseta za urne od betonskih elemenata bez poklopca Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2020 24570,00 24570,00 Inving Invest Inzinjering d.o.o. Prijedor, ID: 4400694880005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga obuke uposleknika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu i rukovanja i održavanja posuda pod pritiskom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 2574,00 2574,00 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID: 4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za radove na sanaciji asfaltnih površina uz parcele M11 i M12 uz zamjenu materijala za stabilizaciju posteljice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2020 6902,99 0,00 GD Rad dd, 4. Muslimanske brigade bb, ID: 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za septembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 1836,50 1836,50 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2020 5920,20 0,00 Protim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1A
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za septembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 3132,84 3132,84 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgrada za septembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 33,50 33,50 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID: 420029*6920006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku motorne vodene pumpe za čistu tehničku i muljnu vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 2290,80 2290,80 Sajmir d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, ID: 4201934680006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju za septembar 2020. godini Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 1333,80 1333,80 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte za septembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 423,00 423,00 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za septembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 36,22 36,22 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
Ukupno po stranici 692509,45 328403,94 98350,53