Pretraga

Ukupno 204
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge dezinfekcije,dezins. i deratizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 421,20
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala i sredstava za čišćenje 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 3315,90 3315,90 TR " HAN " ILIJAŠ ID 4300088120009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala i sredstava za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2019 3315,90
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge unajmljivanja opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2019 1053,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i servisiranja vatrog.aparata i hidranata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2019 585,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sanacije krova na učeničkim radionocama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019 2028,78
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i servisiranja nadzornih sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2019 1719,90
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o usvajanu Plana nabavki za 2019.godinu Plan nabavki 15.02.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nastavna oprema I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 3466,13 3466,13 "INTERCOMP" D.O.O VISOKO ID 4218100820002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 3466,13
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na izgr.prostorije u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 3198,94 3198,94 "ILMEX" ILIJAŠ ID 4302375590002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na izgradnji prostorije u školi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 3198,94
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Knjige za biblioteku 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4999,30 4999,30 "BOOKS.BA" D.O.O.SARAJEVO ID 4201710060002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka knjiga za bibilioteku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018 4999,30
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga prij.učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 1200,00 1200,00 " CENTROTRANS EUROLINES" D.D.ID 4200153220003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.prijevoza učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2018 1200,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Oprema za zvuk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 5444,82 5444,82 " AMEDEX" D.O.O SARAJEVO ID 200439890006
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka opreme za zvuk Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2018 5444,82
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osiguranja učenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2018 2080,00 2080,00 " SARAJEVO OSIGURANJE " D.D. ID 4200326930184
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge osiguranja učenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2018 2080,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nastavna pomagala za kozmetičare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 1241,67 1241,67 " FRIZER LAND " D.O.O. VITEZ ID 4236061940004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka nastavnih pomagala i potrepština Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2018 1241,67
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Administratitni, ostali materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 2087,63 2087,62 " R & S " D.O.O. SARAJEVO ID 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka administrativnog materijala I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2018 2087,63
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki II Plan nabavki 26.11.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Mrežna oprema I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 3831,17 3831,17 Intercomp d.o.o. Visoko ID 4218170820002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mrežne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2018 3831,17
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš materijal za održavanje opreme I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 1037,61 1037,61 Intercomp d.o.o. Visoko ID 4218170820002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2018 1037,61
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposlenika I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2018 2375,00 2375,00 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenikazaposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2018 2375,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2018 7004,93 7004,93 " ILMEX" ILIJAŠ ID 4302675590002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni Plana nabavki Plan nabavki 21.06.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja zgradevrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 7004,93
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prijevoza učenika i nastavnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 750,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu maš.struke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2018 295,56 19.06.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izjeni dopuni odluke o Planu nabavki za 2018.g. Plan nabavki 25.05.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radijatora za san.grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2018 6906,09 6906,09 " LUK" D.O.O. SARAJEVO 4200441950008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radijat.za sanaciju grijanjadijatora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 6906,09
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.prevoza uč.prevoza učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 150,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge reprez. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 598,00 598,00 UR " POINT" ILIJAŠ; 4302381680003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge repr. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na ugradnji mod. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 1374,75 1374,75 EURO LIFTING DOO SREBRENIK 4218240890003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na ugradnji modula Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal i sred.za čišćenje čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 2977,28 1444,12 "R & S" DOO 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala i sred.za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018 2977,28
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizaciije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 748,80 " EKO-MEDIC" DOO SARAJEVO ID 4201013420009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za održ.opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 394,31
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga servisiranja i održavanja nadz.sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1544,40 UNILAB D.O.O SARAJEVO ID 420005416007
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održav.i servisiranja vatr.aparata i hidranata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 315,90 " PROVING INŽINJERING" DOO 4200290480004
Ukupno po stranici 58169,91 56142,63 51606,05