Pretraga

Ukupno 36079
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 31/19-P-1 - Hidrostatske sonde i pokazni instrumenti Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 10.12.2019 25740,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za sportska igrališta- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.10.2019 30420,00 KJKP „PARK” d.o.o. Sarajevo, 4200258320003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za sportska igrališta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.08.2019 30420,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka parkovske opreme /parkovske klupe i korpe za otpadke/- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.10.2019 8844,73 KJKP „PARK” d.o.o. Sarajevo, 4200258320003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka parkovske opreme /parkovske klupe i korpe za otpadke/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.08.2019 8844,73
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba: LABORATORIJSKI NAMJEŠTAJ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 1497,60 1497,60 B.K LINEA TRADEd.o.o SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za adaptaciju objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2019 652,11
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila FAP-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.10.2019 35100,00 SINHRON d.o.o. Sarajevo, 4200012080003
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge izrade projekta instalacije i konfiguracije mrežne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2019 70,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka usluge objave konkursa1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2019 1035,45
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih rezervnih dijelova za održ.vozil.i mehan. ležajevi i semerinzi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.10.2019 23400,00 Fibex d.o.o. Sarajevo, 4200014290005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za gibnjeve, uzengije i plate -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2019 35100,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo, 4200234140004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za gibnjeve, uzengije i plate -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.04.2019 35100,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 71/19 - Nadogradnja RAM memorije i SSD memorije uz migraciju sistema sa HDD-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 09.12.2019 09.12.2019 911,43 "ASPO RAIL" d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka analitičke vage za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2019 12846,60 12846,60 "ARK" d.o.o. Sarajevo ID: 4200492860003
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:dijagnostički testovi,reagensi i potrošni materijal za VIDAS aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.12.2019 34312,96
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka laboratorijske opreme LOT 3: ISE ANALIZATOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.11.2020 5382,00 5382,00 "EURO LAB" d.o.o. Bijeljina JIB: 4400375860000
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka laboratorijske opreme LOT 2: UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2019 2328,30 2328,30 "EURO LAB" d.o.o. Bijeljina JIB: 4400375860000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kabanica za komunalnr radnike-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 3580,20 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 159/19 - "Laboratorijska oprema i hemikalije" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.10.2019 20097,53
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 113/19-P - Rezervni dijelovi za opremu u laboratoriji za ispitivanje i verifikaciju vodomjera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 10.12.2019 35041,50
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora za nabavku radova:nepredviđeni radovi na adaptaciji klinika Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.11.2019 11804,13 11804,13 KOLINVEST" DOO SARAJEVO,ID BR.4200226040009
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova:nepredviđeni radovi na adaptaciji klinika Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.11.2019 11804,13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 21/19-P-1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 10.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: Benzin, dizelsko gorivo, mazivo, gorivo za agregat - 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 5452,40 5452,40 ENERGOPETROL d.d. Azize Šaćirbegović br 4-b, 71000 Sarajevo ID: 4200163020002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 135/19 Izrada projektne dokumentacije: rekonstrukcija PS Hrasno, Rekonstrukcija PS Igman Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 10.12.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga:ugostiteljske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 1187,50 1187,50 Hotel Holiday EUROPA D.D. SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda škola 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2019 152,95 152,95 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2019 5689,01 5689,01 KJKP SARAJEVOGAS
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga u zimskom periodu na Zetri. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2019 11700,00 11700,00 HARYSCO d.o.o
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga u zimskom periodu, OJ Ski centar Bjelašnica i Igman.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2019 105300,00 105300,00 HARYSCO d.o.o
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora za nabavku:laboratorijska oprema - anesteziološka jedinica WATO EX -20 Vet i monitor vitalnih funkcija sa kapnografijom i MEC8V,Mindray Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.12.2019 29624,40 29624,40 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Gimnazija Dobrinja redovni tehnički pregled lifta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 263,25 28.11.2019 263,25 263,25 TEHNOINSPEKT d.o.o.SARAJEVO IDB:4200134940003
JU Gimnazija Dobrinja materijal za laboratorij Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 614,48 28.11.2019 614,48 614,48 SEMIKEM DOO SARAJEVO IDB:4200003250001
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka materijala za adaptaciju školskih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 1994,48 1994,48 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Poslovni centar Velešići 4200162210029
Općinski sud u Sarajevu Nabava foto-aparata Ugovaranje i realizacija 20.11.2019 992,16 IMTEC d.o.o. Ilijaš
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 22.11.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Druga izmjena i dopuna plana j.n.za 2019.godinu Plan nabavki 29.11.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku malča, travnate smjese i sredstava za zaštitu sadnica i zelenila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2019 23398,83
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku drvenih mrtvačkih sanduka LOT 2 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Remenjaš i Sarkofag Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2019 213794,34
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku drvenih mrtvačkih sanduka- LOT 1 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Obični model Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2019 184703,34
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: LOT 2 - tehničko održavanje web portala/ internet stranice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.12.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: LOT 1 - izrada web portala/ interner stranice i aplikacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.12.2019
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 620,30 Imtec d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu nabavka staza za potreeb Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 4541,60 Angel group
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe- gumene staze Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2019 100,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka interfona, šifratora i brava za potrebe Discipline za zdravlje djeteta, Neuropsihijatrijske klinike i Klinike za neurohirurgiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 4345,38 SKAPI d.o.o. Sarajevo 4200583400005
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe staze za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 1535,98 Hereke
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijelova i popravka kade za kupanje nepokretnih pacijenata na Klinici za onkologiju XIII etaža Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 1276,47 PROMA d.o.o. Sarajevo - 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka TCD sonde 2MHz za TCD aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 6090,24 MEDILINE d.o.o. Sarajevo - 4200146950004
Ukupno po stranici 632690,53 345897,71 195837,10