Pretraga

Ukupno 9224
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Servisiranje aparata Dimension x pand plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2017 05.10.2017 4011,34
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Rašunovodstveni program ( software ). Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge održavanja IT sistema, mreže i web stranice JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017 90,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2017 6047,12
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o sanaciji elektoinstalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 1752,66 1752,66 Deling doo Sarajevo 4200156160001
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2017 7018,65
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba i to tonera i ketridža Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka medicinskih i tehničkih plinova za 2018.godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.09.2017 467661,87
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog sanitetskog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.08.2017 16947,52
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka RTG filmova i pratećeg materijala za RTG kabinet JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.08.2017 6303,96
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka antivirus programa. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2017 1544,40
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo REAGENSI ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR CELL DYN EMERALD ANALAYZER. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2017 951,04
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba i to kancelarijskog materijala i grafičkih usluga Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2017 10530,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo NABAVKA RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA RTG KABINET Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.07.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Verifikacija medicinske opreme. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.07.2017 1263,60
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o nabavka nastavnih pomagala i naprave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 198,90 198,90 AVDIĆ 3a d.o.o
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Provođenje obuke za interni audit sisitema kvaliteta ( prema standardima ISO 19011:2011 ). Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.06.2017 6084,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova, te preventivno servisiranje 4 (četiri) RTG aparata proizvođača SHIMADZU za potrebe Klinike za radiologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.10.2017 13572,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka nastavnih pomagala i naprave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2017 198,90
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata za Internistički kabinet-3/6/12 kanalni EKG aparat. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.05.2017 4482,27
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o nabavci patrona s tonerom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 144,50 144,50 AVDIĆ 3a d.o.o
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata za kabinet internističke medicine - defibrilator Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2017 8129,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka patrona s tonerom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2017 144,50
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o izboru usluge reprezentacije- usluge restorana i posluživanje hranom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2017 500,00 500,00 Termalna rivijera "Ilidža"
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge reprezentacije- usluge restorana i posluživanje hranom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017 500,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka novih cirkulacionih pumpi toranjskih krugova rashladne vode u Centralnom rashladnom postrojenju "Koševo" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.10.2017 14742,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka punjača akumulatora i krajnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2017 4344,37 29.08.2017 4344,37 GRADATIN d.o.o. Sarajevo
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Ugovor za usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme, vatro dojave i hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 1124,80 1124,80 Vatrosistemi d.o.o
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo usluge rekonstrukcije upravljanja sistemom transportnih traka sortirnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 2316,60 04.08.2017 2316,60 MIBO Komunikacije d.o.o.,
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme, vatro dojave i hidrantske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2017 1124,80
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Ugovor za usluge kolektivnog osiguranja radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 3480,00 3480,00 Triglav osiguranje dd
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge kolektivnog osiguranja radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2017 3480,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za Mazdu 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2017 1222,32 17.07.2017 1222,32 CONNECTA d.o.o. Sarajevo
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Ugovor za Usluge dezinfekcije,dezinsekije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2017 795,60 795,60 Sanacija 3D d.o.o
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge servisiranja i održavanja LIS-a Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.10.2017 69615,00 14.11.2017 69615,00 69615,00 Wizard computer d.o.o.
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagensa za potrebe Biohemijske laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.04.2017 16611,10
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge - mobilne telefonije-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2017 25147,20 BH TELECOM d.d. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga uvezivanja i kopiranja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2017 241,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge - mobilne telefonije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.05.2017 25147,20
Fond Memorijala Usluge štampanja i isporuke 200 komada pozivnica sa kovertama za potrebe obilježavanja 25. novembra Dana državnosti BiH i 100 komada novogodišnjih čestitiki sa kovertama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 14.11.2017
Fond Memorijala Rekonstrukcija suterenskih prostorija u upravnoj zgradi Širokac br.20 Pokretanje i tok postupka 20.02.2017 15.11.2017
Fond Memorijala Prevod, lektura i korektura fotomonografije "Tunel spasa na engleski jezik" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 10.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovr za izvođenje radova sanacije oštećenih zelenih površina - Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga provođenja recertifikacijskog audita integrisanog sistema upravljanja - Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.06.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga provođenja certifikacijskog audita integrisanog sistema upravljanja - Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Wilo pumpe - Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema ventilacije za laboratoriju - Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2017 19427,85
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za remont Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2017
KJKP Park d.o.o. Parts expert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2017 2205,00 2205,00 Parts expert d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računar KJKP Toplane-Sarajevo-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2017
Ukupno po stranici 713752,41 112846,95 79816,46