Pretraga

Ministarstvo saobraćaja

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Izmjena plana za 2020. godinu- Izrada projekta semaforizacije pješačkog prijelaza ul. Skenderija i H. Kreševljakovića Plan nabavki 11.09.2020
Postavljanje cijevi odvodnje pruge i elektroinstalacija Otoka i Nedžarići Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.08.2020 29241,72 Konzorcij BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo i Euro-afalt d.o.o Sarajevo
Nabavka laptopa II- ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2020 3685,50 Uni-Expert d.o.o. Sarajevo
Nabavka laptopa II Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.08.2020 3685,50
Sanacija tramvajske pruge na dionici "S" krivina- tramvajsko stajalište Marijin dvor- ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.08.2020 583951,44 Konzorcij OK BAU d.o.o. Gradačac i Željo d.o.o. Konjic
Smart parking sistem- detekcija slobodnih parking mjesta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.08.2020
Izmjena plana jn- Smart parking Plan nabavki 24.08.2020
Dodatni radovi na projektu Rehabilitacije dijela X transverzale, dionica: raskrsnica sa Ulicom Bulevar Meše Selimovića-raskrsnica sa Ulicom Džemala Bijedića, L=120,0 m Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.08.2020
Postavljanje cijevi odvodnje pruge i elektroinstalacija Otoka A Nedžarići B Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.07.2020 29241,72
Postavljanje cijevi odvodnje pruge i elektroinstalacije Otoka A Nedžarići B Plan nabavki 24.07.2020
Usluge održavanja tramvajskih stajališta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2020 140370,75
Postavljanje cijevi odvodnje pruge ispod stajališta Otoka smjer A i elektroinstalacija na tramvajskim stajalištima Otoka smjer A i Nedžarići smjer B Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.06.2020
Ugovor-štampanje licenci i iskaznica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2020 1324,91 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
Ugovor-eksterna revizija glavnojg projekta trolejbuske kontaktne mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 5557,50 Edeco Group d.o.o. Sarajevo
Eksterna revizija projekta u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju KS: “ Glavni projekat trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.06.2020 5557,50
Usluge oglasa u javnim glasilima Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 10.06.2020
Usluge štampanja obrazaca za "AB", "C" i "D" licence i iskaznice za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2020 1324,91
Izrada elaborata zaštite na radu i elaborata o zaštiti od požara, te ovjera projekta sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 1357,60 Protect-Ing d.o.o. Sarajevo
Izrada elaborata zaštite na radu i elaborata o zaštiti od požara, te ovjera projekta sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara za Glavni projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2020 1357,20
Usluge pretplate na stručnu literaturu- Naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2020 351,00
Finansijsko savjetovanje o akumuliranju gubitka i tretmanu državne pomoći Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2020 585,00
Sanacija tramvajske pruge na dionici "S" krivina- tramvajsko stajalište Marijin dvor Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2020 583951,44
Radovi na postavljanju cijevi odvodnje pruge ispod stajališta Otoka smjer A i elektroinstalacija- Otoka smjer A i Nedžarići smjer B Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.06.2020
Odluka o ivrštavanju u Plan 2020. godine-I Plan nabavki 01.06.2020
Održavanje ograda i nastrešnica od INOX materijala AISI 304 visoki sjaj na stajalištima javnog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.06.2020
Izvođenje radova na projektu rehabilitacije saobraćajnice Hrasnička cesta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2020
POKRETANJE POSTUPKA UGOVARANJA DODATNIH RADOVA NA SANACIJI ULICE RUSTEMPAŠINA Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.05.2020
Izvođenje radova na projektu izgradnje isključne trake (trake za usporenje) sa ceste Zapadni prilaz gradu u naselju Osjek Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2020
Izbor izvođača za izvođenje nepredviđenih radova: Rekonstrukcija postojeće raskrsnice u kružnu raskrsnicu ( II transverzala-Sjeverna longitudinala) tj.(ulice Hamdije Ćemerlića i Put života u Sarajevu) Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.05.2020
Izrada analize rizika sa identifikacijom, analizom i evaluacijom ugroženosti dvocjevnog tunela Kobilja Glava na Prvoj transverzali Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2020 23400,00
Izvođenje radova na izgradnji Prve transverzale, dionica II: Bare-Tunel KG-Donji Hotonj, poddionica: Rondo Bare-Tunel KG ( od km 2+360 do km 3+420)- Izmještanje dijela trase kolektora FAC 300 (Potez 1) sa trase Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2020 337919,53
Izvođenje radova na izgradnji Prve transverzale, dionica II: Bare-Tunel KG-Donji Hotonj, poddionica: Rondo Bare-Tunel KG (od km 2+360 do km 3+420)-Izrada cjevastog propusta Φ1500 mm Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2020 337704,61 18.05.2020 HERING d.d. Široki Brijeg, IDB: 4272011640006
IZVOĐENJE RADOVA NA OBILJEŽAVANJU DEBELOSLOJNE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE OD PLASTIČNE MATERIJE NA PERIOD OD 4 GODINE (2020.-2024.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2020 2960088,30
IZGRADNJA SERVISNE SAOBRAĆAJNICE U ZONI GRADSKE SAOBRAĆAJNICE IX TRANSVERZALE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2020 630376,70 "EURO-ASFALT" d.o.o. Sarajevo, JIB: 4200387990007
Izrada Idejnog i Glavnog projekta izmještanja dijela magistralnog gasovoda koji je u koliziji sa planiranom trasom Prve transverzale Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.05.2020
Plan javnih nabavki Ministarstva saobraćaja za 2020. godinu Plan nabavki 15.05.2020
Izrada investiciono- tehničke dokumentacije: 1. Glavni projekat rehabilitacije (sanacije) ulice IZETA DELIĆA; 2. Glavni projekat rehabilitacije (sanacije) ulica: ulice 24. Juni i ulice Tome Mendeša ;i parkinga ispred stambenog naselja u ul. Tome Mendeša Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2020
Projekti u ulicama Ljubljanska, Azize Šećirbegović i Milana Preloga, Izvedbeni projekat na saobraćajnici Dobroševići-Bioča-Luka-Stari Ilijaš i Elaborat smirivanja saobraćaja u ulici Hifzi Bjelevca, općina Ilidža Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.03.2020 7686,90
Izrada investiciono – tehničke dokumentacije: GLAVNI – IZVEDBENI PROJEKAT ZA REHABILITACIJU (SANACIJU)ULICA U OPĆINI NOVO SARAJEVO ul. Srebrenička L=cca 130m i ul. Marka Marulića (od ukrštanja sa ul. Butmirska do raskrsnice sa ul. Ložionička); L= cca 330m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2020 4680,00
Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Adema Buče u dužini od 950 metara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2020
Izvođenje radova na projektu rehabilitacije regionalnog puta R442b Gornja Grkarica – Trnovo, dionica: km5+5000 do 6+500, dužine cca 1km Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2020
Izvođenje radova na projektu sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R 906 Babin Do- Šabići- Sinanovići, dionica Bijele Vode-Šabići, poddionica Šakote-Lukavac, L=522m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2020
Usluge oglašavanja II Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2020 518,31
Usluge oglašavanja I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2020 391,95
Usluge čišćenja tramvajskih stajališta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 7020,00 7020,00 SFS Group- Swiss facility service
Čišćenje tramvajskih stajališta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2019 7020,00
PLAN JAVNIH NABAVKI DIREKCIJE ZA PUTEVE KS Plan nabavki 13.04.2020
Informacija o pokretanju pregovaračkog postupka Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.04.2020
Nabavka televizora za potrebe Kabineta ministra Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2020 935,00
Računarska oprema za potrebe Kabineta ministra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2020 1740,50 Uni-Expert d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 4.446.769,62 1.264.255,87 7.020,00