617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Molersko-farbarski radovi za potrebe krečenja Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 6363,16 6363,16 O.D "SAR" Sarajevo
Nabavka usluga za "Obnovu Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2018. do 2021. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.07.2018
Nabavka studije "Izrada strategije brendiranja Kantona Sarajevo - model izgradnje brenda KS" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.07.2018
Nabavka usluga: Ažuriranje geodetskih podloga, izvođenje istražnih geoloških radova i revizija za potrebe izrade RP Junakovac i RP Srebrenički arboretum Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2018
Nabavka servera za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2018
Nabavka sredstava i opreme za ličnu zaštitu za potrebe uposlenika Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Nabavka usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizije Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje ist Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2018
Nabavka usluge "Osiguranje uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 9360,00 25.05.2018 4894,00 4894,00 Adriatic osiguranje d.d.
Ugovor o pružanju usluge "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP "Podlugovi I" za lokalitet 1 i 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 2030,61 2030,61 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Ugovor o pripremi i štampanju knjige "GIS u prostornom planiranju" (Projekat GEOWEB 1) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 3190,59 3190,59 ARCH DESIGN D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Kolokacija hardverske opreme u Data Centar u periodu 2018-2020. godina" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2018 25272,00 25.05.2018 25272,00 25272,00 Logosoft d.o.o.
Nabavka usluge izrade „ELABORATA RAZVOJA URBANIH ZELENIH POVRŠINA“ za potrebe Urbanističkih planova urbanog područja Kantona Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, Trnovo, Hadžići i Ilijaš) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2018
Poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepenom konkursu za izradu "Idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja" Pokretanje i tok postupka konkurs za izradu idejnog rješenja 21.03.2018
Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 13.03.2018
Nabavka usluge "Održavanje vozila u 2018 -2020. godini" u vlasništvu Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2018 3510,00 3510,00 TRIAB d.o.o.
Nabavka "Ručnog GPS uređaja Trimble Juno 5B" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 6411,00 BN PRO
Nabavka "Kancelarijskog namještaja - ormar" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2017 415,00 R&S D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 6879,00 6879,00 s.o.d."GOIT"
Nabavka "Održavanja softverske aplikacije" za potrebe računovodstva u Zavodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2017 374,00 PlumSoft d.o.o.
Nabavka "Elektroinstalaterskih radova-rasvjeta" u Zavodu za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 5867,00 E-Strom d.o.o.
Nabavka "Elektronskih komponenti, uređaja i dijelova" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2017 4939,00 4939,00 Time Code d.o.o. Sarajevo
Nabavka "Limarskih i molersko-farbarskih radova" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 257,00 O.D "SAR" Sarajevo
Nabavka Studije "Vodosnadbijevanje na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.02.2018
Nabavka "Instalacije, konfiguracije i uspostave servisa za nadogradnju softverske licence" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 3949,00 Time Code d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluga za izradu geoloških podloga i reviziju projektnih zadataka i elaborata za potrebe izrade RP TMZ FEROELEKTRO i RP SARAJEVOGAS-BOSNALIJEK Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2018
Nabavka "Instalacija baze, migracije podataka i servis sa postojeće Esri SDE baze na novu ArcGis Geodatebase" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2017 6435,00 IT Consulting O.D.
PLAN NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2018. GODINU Plan nabavki 23.02.2018
IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS U 2017. GODINI Plan nabavki 26.02.2018
Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
Nabavka i isporuka "Prehrambenih artikala za potrebe bifea u 2018. godini" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2018 6329,23 26.03.2018 6329,23 6329,23 Gold Mignon doo
Nabavka usluge za izradu studije "Odvodnja i tretman sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2017 136890,00 19.02.2017 136890,00 136890,00 Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo
Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD LOT 4. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.11.2017 1287,00 1287,00 "GEO NOVO" d.o.o.
Nabavka "Higijenskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.11.2017 2188,77 26.12.2017 2188,77 2188,77 Defter doo sarajevo
Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.11.2017 41959,00 41959,00 EXCLUSIVE D.O.O.
Nabavka "Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2018.-2020. godinu" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.10.2017 22093,00 20.12.2017 22093,00 22093,00 REBUS d.o.o.
"Obnova Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2017.-2018. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2017 63063,00 28.11.2017 63063,00 63063,00 REBUS d.o.o.
Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.10.2017 41959,00 41959,00 41959,00 EXCLUSIVE D.O.O.
Nabavka i ugradnja motora, turbine unutarnjih jedinica klima uređaja Toshiba (server soba) za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 1521,00 1521,00 ICE-NET D.O.O.
Nabavka UPS EATON PowerWAVE 2U za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 2574,00 2574,00 REBUS d.o.o.
Nabavka Licenci "Back to maintance" ESRI ArcGIS softver za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.09.2017 41090,00 24.10.2017 41090,00 41090,00 GDi d.o.o. Sarajevo
Nabavka naknadnih elektroinstalaterskih radova za "Vatrodojavnu centralu i Telefonsko-računarsku opremu" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 1126,00 1126,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo
Nabavka opreme i izvođenje radova na sanaciji Kotlovnice za grijanje za Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Bosanski kulturni centar (BKC) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2017 24.10.2017 98514,00 ITG D.O.O.
Nabavka "Guma za vozila GOLF VII i ŠKODA OKTAVIJA" za potrebe vozila u posjedu Zavoda (8 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1119,00 1119,00 Tr "AS"
Nabavka laptopa za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1146,00 1146,00 REBUS d.o.o.
Nabavka usluga izrade ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te reviziju geologije za potrebe izrade RP "SARAJEVOGAS - BOSNALIJEK" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.05.2017 2768,00 2768,00 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Nabavka "Laptopa DELL, Inspiration 15-5578" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 3022,00 3022,00 REBUS d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluge "Prijevod dokumenta STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2014.-2020. god. sa bosanskog na engleski jezik" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 4991,00 4991,00 Edukaconi Centar Barbados
Nabavka "3 Kompjutera" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2017 11.07.2017 4078,00 4078,00 REBUS d.o.o.
Nabavka i isporuka "Aparata za kafu, mlina za kafu i depuratora" za potrebe bifea u Zavodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.03.2017 28.04.2017 6044,00 6044,00 VINEX EXPORT IMPORT D.O.O.
Ukupno po stranici 348.245,00 466.034,36 540.840,36