617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga uvezivanja službenih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 100,04 13.12.2017 100,04 100,04 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja upisnika i obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 1167,66 13.12.2017 1167,66 1167,66 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 780,00 26.06.2017 780,00 780,00 DD BH Telecom Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke Prijemna knjiga (list) Obrazac P-3/M Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 72,00 13.12.2017 72,00 72,00 JP BIH Pošta doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Objavljivanje rješenja o imenovanju Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Ugovaranje i realizacija 27.11.2017 44,00 08.12.2017 44,00 44,00 JP NIO Službeni list BiH
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija 05.12.2017 117,00 07.12.2017 117,00 117,00 Svjetlostkomerc dd Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke Ugovaranje i realizacija 10.11.2017 368,70 14.11.2017 368,70 368,70 Adazal doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata ZBPP Ugovaranje i realizacija 09.08.2017 05.06.2018 1000,00 325,51 HIFA-PETROL doo Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga prevođenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 841,00 07.06.2018 841,00 Prevodilačka Agencija Barbados
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period jul-decembar 2018.godine) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 190,00 03.07.2018 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o radu FBiH i Komentar Zakona o upravnom postupku putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 210,61 27.12.2017 210,61 210,61 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS PLAN NABAVKE ZA 2017 GODINU KZBPP Plan nabavki
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije putničkog motornog vozila Ugovaranje i realizacija 08.12.2017 593,35 593,35 593,35 "AC QUATTRO" doo Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina Federacije BiH i Službenih novina Kantona Sarajevo (pretplata za period januar-jun 2018.godine) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 88,19 88,19 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 285,00 285,00 Hotel Zenit Neum
Fond Memorijala Izrada izvedbenog projekta Spomeničkog kompleksa Žuč Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2016 49959,00 22.12.2016 49959,00 IPSA INSTITUT
Fond Memorijala Nabavka službenog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2016 19900,00 29.12.2016 19900,00 Triab doo
Fond Memorijala Dopuna Plana javnih nabavki Plan nabavki 01.12.2016
Pravobranilaštvo KS Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2015.godinu Plan nabavki
Ukupno po stranici 74.343,36 75.065,55 5.373,06