Pretraga

Ukupno 28917
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku betona i pijeska Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2018 116128,76 116128,76 Almy d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, ID: 4218149030000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala i tonera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.04.2018 52613,73 52613,73 CROBOX d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, ID: 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kulir ploča, ivičnjaka i ostalih elemenata od betona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2018 166754,25 166754,25 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka potrošnog materijala i poterpština za održavanje higijene u KS - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017 70307,64
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka potrošnog materijala i poterpština za održavanje higijene u KS - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017 121434,30
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova rasvjete šetnice na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja stručnog savjetnika za javne nabavke Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Aktuelna pitanja iz javnih nabavki za ponuđače i ugovorne organe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 125,00 125,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O., Sarajevo Centar, 4200545220001
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Nabavka usluge prijevoza učenika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2017 20955,17 21.02.2018 20955,17 20955,17 Centrotrans Eurolines d.d.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 1398,11 1398,11 Agram d.d.; ID broj: 4272097340000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za potrebe CBR-a JUDZKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.10.2017 10.10.2017 42686,28 01.12.2017 42686,28 42686,28 Derby Trade-lot 10, Inel-BH- lot 7 i lot 8, Nedax - lot 1
JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Plan javnih nabavki MMB 2018. Plan nabavki 23.03.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Nabavka materijala za izradu strujne i računarske mreže. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 2447,64 2447,64 Europronet 4200106900047
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Nabavka materijala za izradu strujne i računarske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017 2447,64
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki za 2018. godinu za JU Srednju poslovno -komercijalnu i trgovačku školu Sarajevo Plan nabavki 18.01.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: oglašavanje u printanim medijima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 7020,00 7020,00 Rijaset IZ u BiH
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: revizija finansijakih izvještaja JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo sa stanjem 31.12.2017. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 4095,00 4095,00 Društvo za reviziju "ASKOM" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu ZIK Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji opreme za telefonsku mrežu i telefonsku centralu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 2667,60 ErlAng d.o.o. Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Osiguranje uposlenika 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 1069,20 1069,20 ASA OSIGURANJE DD, Sarajevo, 4201261240009
JU Muzička akademija Sarajevo M8ikrofoni i zvučnici - ugovaranje i relizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 1061,67 "BROTHERS" d.o.o. Ljubuški
JU Muzička akademija Sarajevo Mikrofoni i zvučnici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018 1061,67
JU Muzička akademija Sarajevo Rasvjetna tijela-ugovaranje i realizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 2655,00 "AMADEX" d.o.o. Sarajevo
JU Muzička akademija Sarajevo Rasvjetna tijela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018 2655,00
JU Muzička akademija Sarajevo Dizajn i tehnička priprema materijala za štampu 2018.-ugovaranje i realizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 7008,30 "ŠDC" d.o.o. Sarajevo
JU Muzička akademija Sarajevo Izrada reklamnog materijala i digitalna štampa-ugovaranje i realizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 7008,30 14.03.2018 7008,30 "ŠDC" d.o.o. Sarajevo
JU Muzička akademija Sarajevo Štampanje i knjigovezačke usluge-ugovaranje i realizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 7008,30 14.03.2018 7008,30 "ŠDC" d.o.o. Sarajevo
JU Muzička akademija Sarajevo Prenos snimljenog materijala na CD i DVD- ugovaranje i realizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 7008,30 14.03.2018 7008,30 "ŠDC" d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Sanacija Sarajevske ruže u ul. Ferhadija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 14.03.2018 3800,45 20.03.2018 3800,45 3800,45 Hm Tenax d.o.o.
JU Muzička akademija Sarajevo Plan javnih nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2018. godinu Plan nabavki 19.12.2017
Fond Memorijala Usluge provjere fizičke sposobnosti zaposlenika koji obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštite Fonda memorijala I uz to prateće usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 06.03.2018 3060,00 20.03.2018 3060,00 3060,00 Centar za sport i rekreaciju Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR CENTROTRANS-EUROLINES D.D Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 7020,00 CENTROITRANS-EUROLINES D.D
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o odobravanju CENTROTRANS-euriolines d.o.o Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -USLUGE PREVOZA UČENIKA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade tehno-ekonomskog elaborata za instaliranje aparata SPECT/CT u KCUS-u Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 6084,00 6084,00 PATERS d.o.o. Sarajevo - 4200417810009
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluga provjere vatrodojavnih sistema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.12.2017 12.12.2017 3861,00 14.02.2018 3861,00 3861,00 Vatrosistemi d.o.o Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 180,00 180,00 Feb d.d., Sarajevo Centar, 4200566060004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Svjetiljke sa priborom '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.03.2018 33848,35
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja UV lampe za destilacioni aparat za potrebe Kliničke apoteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 839,22 839,22 NOBEL CORPORATION d.o.o. Mostar 4227082100007
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine odobrenih na teret Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.03.2018 370000,00
Fond KS za izgradnju stanova Telefonski aparat II 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 39,02 39,02 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780002
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima III 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 176,00 176,00 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošæa, 4300618610002
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 20.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku štampanog materijala MUPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku prehrambenih porizvoda MUPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke VW Ugovaranje i realizacija AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o nabavci tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci stakla za šalter salu Ugovaranje i realizacija 4570,38 4570,38 RAMA GLAS d.o.o. Ilidža
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4032,70 4032,70 Auto Centar Betanija d.o.o . Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promotivnog materijala UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1365,48 1365,48 MURIX d.o.o. Tešanj
Ukupno po stranici 697.142,40 484.738,86 443.301,39