Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Direkcija za robne rezerve KS Plan nabavki za 2019 DRR 05.02.2019
Ministarstvo zdravstva PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU 05.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjene i dopune plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu 04.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Dopuna plana nabavki za 2018 godinu 04.02.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 3082A Servisiranje grafičkih mašina 01.02.2019
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Plan javnih nabavki za 2019 godinu 01.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka Ugovornog organa za 2019 31.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna privremenog Plana javnih nabavki KCUS-a za 2019.godinu 30.01.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Ažurirani tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2018. godine 30.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Plana nabavki za 2019. godinu 24.01.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavka prozora sa ugradnjom 23.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018. godinu - UP 23.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018. godinu 23.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Privremeni Plan nabavki Uprave policije MUP-a KS za period 01.01. do 31.03.2019. godine 23.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Privremenog plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za period 01.01. do 31.03.2019.g. 23.01.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana javnih nabavki KSFS 2018 22.01.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za period privremenog finansiranja 01.01. - 31.03.2019. godine 21.01.2019
Ministarstvo saobraćaja Izmjena privremenog plana JN 21.01.2019
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plan_Nabavka 2 televizora za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 19.01.2019
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna plana_ Nabavka 1 kompjutera za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 19.01.2019
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plana_Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, a u cilju opremanja kabineta za direktora Zavoda 19.01.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki SERDA d.o.o. Sarajevo za 2019. g. 18.01.2019
JU OŠ "Vladislav Skarić" II Izmjene plana nabavki 2018. godine 17.01.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI- DECEMBAR 17.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki - 2019 14.01.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o utvrđivanju Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu ZPPKS 14.01.2019
Ministarstvo saobraćaja Privremeni plan nabavki za 2019. godinu 11.01.2019
JU Šumarski fakultet zaštitna oprema 2018 10.01.2019
JU Šumarski fakultet ograde 2018 10.01.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan nabavke medicinske i druge opreme za 2018. 09.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena plana javnih nabavki za 2018. godinu 04.01.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Planu javnih nabavki Preduzeća za 2019 godinu 03.01.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izmjene i dopune Plana JN za 2018 godinu 31.12.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu 29.12.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan nabavki za 2018. - izmjene. 28.12.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" sedma izmjena plana jn 28.12.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" šesta izmjena plana javnih nabavki 28.12.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" peta izmjena plana jn odluka 28.12.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" četvrta izmjena plana jn odluka 28.12.2018
KJKP Gras d.o.o. PLAN NABAVKI 2019 28.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu -ustupanje usluga štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini 28.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo KJKP Sarajevogas Plan nabavki 2019 27.12.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu 11.12.2018. 26.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna privremenog Plana javnih nabavki KCUS-a za 2019. godinu br.02-01-66429 od 20.12.2018.godine u dijelu koji se odnosi na Plan investicija- nabavka medicinske opreme za Klinike KCUS-a 26.12.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Druga izmjena plana jn 26.12.2018
JU Šumarski fakultet organiziranje kurseva za učenje jezika 2018 26.12.2018
JU Šumarski fakultet Žaluzine ( Venecijaneri ) 2018 26.12.2018
JU Šumarski fakultet sigurnosne kamere 2018 26.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka Upravnog odbora o usvajanju i Privremeni Plan Javnih nabavki za 2019.godinu 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe KS 26.12.2018