Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MP 02.06.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja softvera -20 02.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke - rukavice za jednokratnu upotrebu 02.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem 02.06.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predizolovane čelične cijevi 19 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga osiguranja motornih vozila 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za učestvovanje u pregovaračkom postupku i dostavljanje početne ponude i pregovore 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka tonera, ketridža i ribona - UP 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka potrošnog kompjuterskog materijala 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku higijensko-potrošnog materijala 01.06.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R-D za RMS 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku hrane za odrasle službene pse 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodji okvirnog sporazuma za nabavku pogonskog goriva 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka zaštitnih vizira sa natpisom "POLICIJA" 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka za nabavku štampanog materijala 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Posebna odluka za nabavku vizira za potrebe MUP-a KS i Uprave policije 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke pogonskog goriva za motorna vozila za LOT 1 i LOT 5 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku rukavica za jednokratnu upotrebu 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka "Nabavke motornog vozila za posebne namjene" 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku sredstava za dezinfekciju 01.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjelu ugovora - potrošni materijal za fotolaboratoriju 01.06.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme 30.05.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sredstva za sanitarno tretiranje javnih površina u Kantonu Sarajevo 30.05.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sanitarnog sredstva 30.05.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku sanitarnog sredstva 30.05.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Poziv za dostavljanje ponude za nabavku sanitarnog sredstva 30.05.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke prevoza osoba sa graničnih prelaza do karantena na području Kantona Sarajevo 30.05.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe kancelarijski materijal i nastavni pribor 2020 29.05.2020
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Nabavka i isporuka softvera GIS sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo i računarske opreme 29.05.2020
Ministarstvo saobraćaja POKRETANJE POSTUPKA UGOVARANJA DODATNIH RADOVA NA SANACIJI ULICE RUSTEMPAŠINA 29.05.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema, LOT 2 - Prenosni NIR IR Spektrometar 29.05.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema, LOT 1 - Spektrofotometar sa elektronskom jednokanalnom pipetom 29.05.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci tri uniforme za bicikliste 28.05.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci tri bicikla 28.05.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laringoskop sa odgovarajućim lopaticama - 3 kompleta 28.05.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" PVC posuđe 28.05.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka usluge popravke na serverima Kantona Sarajevo-2 28.05.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka usluge popravke na serverima Kantona Sarajevo 28.05.2020
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka raznih građevinskih materijala za 2020 28.05.2020
JU Djeca Sarajeva Usluge štampanja za 2020 28.05.2020
JU Djeca Sarajeva Sanacijski radovi 2020 28.05.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibaktarijske lampe - 10 komada 28.05.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge primarne zdravstvene zaštite radnika( sist.pregledi) 27.05.2020
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na projektu izgradnje isključne trake (trake za usporenje) sa ceste Zapadni prilaz gradu u naselju Osjek 26.05.2020
JU Ekonomski fakultet Nabavka vodoinstalaterskih i sanitarnih radova za saniranje i održavanje WC-a u prostorijama Centra za forenzično računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 26.05.2020
JU Djeca Sarajeva Usluge popravki i 26.05.2020
JU Ekonomski fakultet Podrška i održavanje Microsoft Dynamics NAV sistema računovodstvenog softvera za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 26.05.2020
JU Djeca Sarajeva Usluge popravki i održavanja vozila 26.05.2020
JU Ekonomski fakultet Usluge servisiranja, pregleda i održavanje sistema vatrodojave, protivpožarne opreme i sistema za gašenje požara u server sobi za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 26.05.2020
JU Djeca Sarajeva Zdravstvene usluge u preduzećima 26.05.2020