Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka viljuškara 11.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden - 4 komada 11.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke dodjele radova tekućeg održavanja mašinskih instalacija u objektima KS 11.05.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2018 11.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka koševa za smeće za razv.otpada i torbe za razv.otpada 10.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumenske emulzije--- 10.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kombinirke sa hidrauličnim čekićom 10.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rotacione drobilice 10.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora 10.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagens trake i kontrolni materijal za elektroforezu proteina 10.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Građevinski radovi za izradu signalizacije u slučaju prestanka rada MRI aparata i njihovo ponovno uključenje 10.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijski pločasti namještaj – opremanje kancelarijskog prostora za potrebe Odjeljenja za neurologiju 10.05.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Kolokacija hardverske opreme u Data Centar u periodu 2018-2020. godina" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 10.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke usluga redovnog održavanja vozila u garantnom roku 10.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: nabavka vozila 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Izrada dijelova glavnog projekta edukacijskog centra i smještajnog objekta u obuhvatu "Zaštićeni pejzaž Bijambare" 09.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane za 24 mjeseca 2018 09.05.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10 02 18 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA 09.05.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje 6 08.05.2018
JU Treća gimnazija Materijal za tekuće održavanje5 08.05.2018
JU Treća gimnazija Nabavka uniforme za školski hor 08.05.2018
JU Treća gimnazija Nabavka digitalnog klavira 08.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na rušenju objekta bivše Klinike za kožne bolesti 08.05.2018
JU Treća gimnazija Usluge čišćenja i kontrola dimnjaka, kanala i kotlova 08.05.2018
JU Treća gimnazija Nabavka audio opreme1 08.05.2018
JU Treća gimnazija Usluge demontaže postojeće stolarije i ugradnja novih PVC portala 08.05.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) 08.05.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak nabavke nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2018 08.05.2018
JU Šumarski fakultet Laboratorijske pipete i pribor 2018 07.05.2018
JU Šumarski fakultet usluge organizacije izložbi, sajmova i kongresa 07.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje dimnjaka kamerom, te čišćenje i konzerviranje kotlova nakon završetka grijne sezone 07.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručnog usavršavanja uposlenika5 07.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevne štampe mart2018ipress 07.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevna štampa2 07.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge godišnja pretplata na časopis " Pravo i finansije" za 2018.godinu 07.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge godišnja pretplata na časopis " Pravo i finansije" za 2018.godinu2 07.05.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Isporuka hrane za sekretare na sastanku za izradu Pravilnika o radu 04.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe godišnja pretplata na časopis Sudska praksa 2018 04.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanje hidrofleks postrojenja3 04.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanje hidrofleks postrojenja 04.05.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga tekućeg održavanja objekata JUKCSR 04.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe-dodatni kablovi za konferencijski sistem i njihovo spajanje u sistem 04.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge kompletnog pranja službenog vozila 04.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge odvoza smeća za mart 2018 04.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka poštanskih usluga za mart 2018 04.05.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge redovan servis Mazda cx7 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 13-2 (dva) trakcione udlage 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 12-2 (dva) seta pneumatskih udlaga za imobilizaciju 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 11-2 (dva) rasklopna nosila 04.05.2018