Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju dijela postupka nabavke motornih vozila za potrebe MUP-a KS 13.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Laboratorijska oprema 12.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke Laboratorijski pribor i posuđe 12.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Hemikalije 12.07.2018
JU Institut za istoriju Nabavka računarske opreme-laptopi 11.07.2018
KJKP Gras d.o.o. Usluga bežičnog prenosa podataka i video signala 11.07.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Nabavka usluga dostavljanja pripremljenih školskih obroka/užina 11.07.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Usluge prevoza učenika3 11.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke napitaka 11.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornih vozila za potrebe KUIP 11.07.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo Odluka o pokretanju konkurentskog postupka javnih nabavki 10.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu SERVERI ZA SISTEM EMIS I EKSTERNU MATURU 10.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila 10.07.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora- 10.07.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA RAČUNARA I RAČ.OPREME 10.07.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. 10.07.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Usluge prevoza3 10.07.2018
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge prevoza1 10.07.2018
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge prevoza2 10.07.2018
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge edukativnog treninga i muzikoterapija u procesu rada 10.07.2018
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka opreme5 10.07.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluga: Ažuriranje geodetskih podloga, izvođenje istražnih geoloških radova i revizija za potrebe izrade RP Junakovac i RP Srebrenički arboretum 10.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke informatičke opreme za potrebe MUP-a KS 10.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – kompjuterska oprema 09.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - mlijeko i mliječni proizvodi 2018. 09.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - prevoz djece na ljetovanje - Zaostrog 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke Kancelarijski materijal i nastavni pribor 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Kompjuterska oprema 09.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-Mape za diplome-2018-2018 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke Laboratorijski namještaj 09.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma-2018 09.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke ustupanja usluga DDD objekata KS 09.07.2018
JU Šumarski fakultet Razni građevinski radovi 2018 06.07.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka računara 06.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke radne obuće za vatrogasce 06.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku aluminijskih inventurnih pločica 06.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku oznaka činova 06.07.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli ugovora u postuoku javne nabavke "Servis i reparacijakoaksijalnog detektoraHPG" 05.07.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: Nabavka računarske i druge opreme 05.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hidromehanička oprema za tehnološke objekte 05.07.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Troškovi reklame i oglašavanje 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Topli napitci-Lot1 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka hladnih napitaka-Lot2 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Toneri i ketridzi 05.07.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići usluge nabavka hrane i pića z apotrebe Škole 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka auto guma2 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kancelarijski materijal2 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 3/tri transportna defibrilatora2 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka bankarskih usluga 05.07.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka jos -Dezinfkciona sredstva 05.07.2018