Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge osiguranja učenika škole 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge sanacije hidrantske mreže 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge izrade plana evakuacije 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge osiguranja radnika škole 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge osiguranja imovine škole 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge izrade ažurne podloge objekta u elektronskoj formi DWG formatu 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge zaštite od požara i na radu 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge kontrolnih pregleda namirnica 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge održavanja i servisiranja centralnog sistema grijanja 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Dimnjačarske usluge održavanja 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Sredstva za dezinfekciju i održavanje higijene 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Bezalkoholna osvježavajuća pića za školsku kantinu 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Pecivo za školsku kantinu 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Plinske boce i gorivo 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge kontrole i ovjere završnog obračuna 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Grafičke usluge, usluge printanja i uvezivanja 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Obrasci za nastavni proces 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kancelarijski i školski materijal i oprema 12.03.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz učenika u Dubrovnik 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Materijal za pripremu hrane 12.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator CELL DYN 3200 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Materijal za održavanje zgrada i usluge tekućeg održavanja 12.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge ispisa stranica formata A4 na raznim vrstama kopir aparata 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Lož ulje extra lako 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Informatička oprema, kopir aparati i održavanje 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kancelarijski, školski i ugostiteljski namještaj 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ugostiteljska oprema i održavanje iste 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ugostiteljski inventar za potrebe škole 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Svježe meso, prerađevine i suhom.proizvodi 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ribe i morski plodovi 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Svježe voće i povrće 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kompoti, sokovi i pića za školsku radionicu 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Delikatesni prozvodi 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Pasterizirani i mliječni prozvodi 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka namirnica za školsku kantinu 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka namirnica za školsku radionicu 12.03.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka električne energije 2 12.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ISPORUKE I INSTALACIJE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA 12.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o poništenju postupka nabavke robe za LOT 3 Dehidrirana gotova podloga slanetz 11.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o poništenju postupka nabavke za LOT 2 Dehidrirana gotova podloga pseudomonas agar baza 11.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZK Odluka o poništenju postupka nabavke robe za LOT 1 Dehidrirana homogena selektivna podloga 11.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZK Odluka o pokretanju postupka nabavke dehidriranih podloga, sterilnih membran filtera i seruma 11.03.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Sukcesivna nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za rad biohemijskog laboratorija J.U. Zavod za sportsku medicinu KS, u periodu od najduže jedne godine 11.03.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promo materijala za konferencije, seminare i materijale za sjednice organa Društva 09.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-C SERVIS 09.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -USLUGE ODRŽAVANJA 09.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju RADOVI NA RADIONICI PRAKTIĆNE NASTAVE 09.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-SELA 09.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-Defter 09.03.2018