Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Nabavka kosilice 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Nabavljanje materijala za tekuće održavanje 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Usluge štampanja časopisa 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Usluge avio karti za studijsku posjetu gradu Istanbulu 22.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića za novogodišnji prijem penzionera 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Usluge nabavke i isporuke užina za socijalno ugrožene učenike za mjesec maj 2017 22.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići USLUGA PROJEKTOVANJA,PREDMJERA,TRANSPORTA I UGRADNJE VRATA I PORTALA U RADIONICI PRAKTIČNE NASTAVE-UGOSTITELJSKO ZANIMANJE 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Usluge smještaja i ishrane nastavnika iz bratske škole Istanbula 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Usluge izrade metalne ploče sa natpisom škole 22.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka vrata u radionici praktične nastave za ugostiteljsko zanimanje-ulaganje u građevinu 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Kompletan sistematski pregled uposlenika 22.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za popravku i održavanje računarske opreme-rezervni dijelovi 22.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Ilidža" Kancelarijski materijal i potrepštine 22.12.2017
JU OŠ Šesta osnovna škola Usluge prevoza za ekskurziju 22.12.2017
JU OŠ Šesta osnovna škola Materijal za potrebe tekućeg održavanja 22.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku za nabavku računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja za opremanje rekonstruisanih kancelarija sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS 22.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja kopir i fax aparata za potrebe svih OJ KCUS-a 21.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Discipline za ginekologiju i porodiljstvo 21.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići projektovanje,predmejr,transport i ugradnja podnih obloga-laminat 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Usluge štampanja brošura 21.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka table sa natpisom škole 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Molersko-zidarski radovi 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Oprema za kompjutere 21.12.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka računarske opreme za poslovne jedinice Preduzeća 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Materijal za kancelarije 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Namještaj za školske potrebe 21.12.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva za prijevoz 21.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Sistematski pregled uposlenih 21.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge utvrđivanja broja subvencioniranih korisnika mjesečnih kupona za studente, penzionere, nezaposlena lica i učenike osnovnih i srednjih škola 21.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke novogodišnje galanterije 21.12.2017
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Oprema za školske potrebe 20.12.2017
JU OŠ “Grbavica I” Rekonstrukcija školske nadstrešice na ulazu u školu 20.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Autoklav '' 20.12.2017
JU OŠ “Grbavica I” Usluge čišćenja dimnjaka i kotlova 20.12.2017
JU OŠ “Grbavica I” Kompjuterske potrepštine 20.12.2017
JU OŠ “Grbavica I” Usluge izrade procjene ugroženosti i plana zaštite od požara 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Donacija općine Ilidža za ekskurziju 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Usluge rekonstrukcije namještaja u prostorijama škole 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Obrazovna pomagala za nastavu 20.12.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Tapacirana vrata 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Građevinsko-zanatski radovi u školi 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka etisona i linoleuma 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Osiguranje u slučaju nezgode 20.12.2017
JU OŠ "Meša Selimović" Sistematski pregled svih zaposlenika. 20.12.2017
JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" Zamjena prozora 20.12.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD: LOT 2 - Nabavka geološke podloge za potrebe izrade RP TMZ FEROELEKTRO 20.12.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD: LOT 1-Nabavka ažurne geodetske podloge za izradu RP TMZ FEROELEKTRO 20.12.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku specijalnih akumulatora za specijalna elektro vozila 20.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Terenski trubidimetri '' 19.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Materijal za montažu vodomjera '' 19.12.2017