Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge tehničke zaštite objekata i pripadajuće usluge 05.11.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o izboru ponuđača 2018 05.11.2018
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme 18 05.11.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA MANTILA ZA PROFESORE 05.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku sistemskog i aplikativnog softvera - UP 05.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radioveze - DMR sistem - UP 05.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka otkopno hidrauličnog čekića 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka destilatora 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka laboratorijskih hemikalija/reagensa 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uličnih slivnika sa slivničkom kacom DIN4052 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka slivničkih rešetki; 02.11.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge osiguranja učenika škole 02.11.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka nastavnih pomagala i potrepština 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lomljenog kamena na skladištu kupca; 02.11.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka administrativnog materijala I 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisir.održav. i tehničke podrške fiskalnih uređaja i rač.opreme kao i spor.rez.dijel. 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumena BIT 60; 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka neseparisanog materijala na skladištu kupca; 02.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje - UP 02.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Renault 2018 01.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Cateringa za potrebe Skupštine i Projektne akademije 01.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja i čišćenja kanalizacione mreže i objekata na kanalizacionoj mreži KCUS-a 31.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga čušćenja i održavanja separatora masti i ulja u centralnoj kuhinji KCUS-a 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja materijal za sekcije 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja prehrambeni proizvodirazni prehrambeni proizvodi 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja KUPOVINA PREHRAMBENIH PROIZVODArazni prehrambeni proizvodi 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja dekoracija prostora 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja pregled vatrogasnih aparata 31.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja materijal za kompjutere 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja programskog rješenja - 3130/17 31.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sredstva za dezinfekciju (instrumenata, ruku i kože, stomatoloških instrumenata, radnih površina i predmeta, podova) za 2018 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel 43 (sječa, izrada, lifranje, animalna vuča, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1245 m3 - 2458/18 31.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku usluge-OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE-30. 10. 2018. 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge advokata - 3539/17 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta-Presjenica, Odjel 16/2 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča i iznos za slaganje cijepanog drveta) cca 2737 m3 - 1003/18 31.10.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Grafičke usluge za predmet FIzika 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Gornja Misoča, odjeli: 39,42,45,47 i 48 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema i traktorska vuča) CCA 1490 m3 - 1014/18 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 6. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, Odjel 44 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrijevnog drveta) cca 2402 m3 - 1509/18 31.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Krivaja, Odjeli 62 i 64 - 1509/18 31.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka ormarića i kanti za infektivni otpad 31.10.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke - MS 31.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Višnjik br.5b Općina Centar Sarajevo 31.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta svih faza sanacije i rekonstrukcije vrtića Lužani, Općina Ilidža 31.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga distribucija informacija za potrebe projekta Model EE 30.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promo materijala za Model EE 30.10.2018
JU Šumarski fakultet Goriva 2018 - 2 30.10.2018
JU Šumarski fakultet Usluge dezinfekcije u uništavanja štetočina 2018 30.10.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka tonera, ketridža i drum-ova (photoconductora) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu 30.10.2018
JU Šumarski fakultet Štampanje i s tim povezane usluge - 2018 / konkurentski z 30.10.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada mjernog mjesta prema zahtjevima standarda 15259 za pogon postrojenja na plin 30.10.2018