Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka školskog namještaja2 05.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka itisona1 04.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Računarska i mrežna oprema 04.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza studenata na terenske vježbe 2018 04.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji kancelarijskog prostora – preuređenje dijela hodnika u Odjeljenju za neurologiju 04.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Mediana FM20-100 komada 04.04.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge izrade pregrada za stolove 04.04.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kostimografije za potrebe JU NPS 04.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2018. godini 04.04.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, kape i šeširi za JU NPS 04.04.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za računare i kopir aparat, toneri za potrebe JU NPS 04.04.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za sitnu rekvizitu za potrebe JU NPS 04.04.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala i alata za scenske radnije u JU NPS 04.04.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe oružara za JU NPS 04.04.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala i alata za održavanje zgradu JU NPS 04.04.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sanitarnog materijala za potrebe predstava za JU NPS 04.04.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza umjetnika na gostovanja za potrebe JU NPS 04.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o prokretanju postupka javne nabavke ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta KS 04.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka kožnih novčanika i znački za službene iskaznice inspektora sa grbom KS 04.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kosilica, motornih pila, trimera i druge opreme 04.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke motornih vozila LOT 2 04.04.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepenom konkursu za izradu "Idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja" 04.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima KS-a 04.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke motornih vozila LOT 1 04.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na postavljanju pristupne radnje za invalidna lica i sanaciju javnog toaleta na području SP "Vrelo Bosne" 04.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode sa uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima 04.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova tekućeg održavanja mašinskih instalacija 04.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za anesteziju - 1 komad 03.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih /sastavnih dijelova i industrijske soli 03.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka C-Luka (mobilnog RTG aparata) za potrebe Klinike za neurohirurgiju 03.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga i nabavka osnovnih rezervnih dijelova za medicinske aparate proizvođača Agfa i Toshiba 03.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na ugradnji pješačke kapije - 2 komada 03.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja građevinsko zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje 03.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku i ugradnju sistema za mjerenje trzine TSS Auto Vision 03.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka po žalbi žalitelja za nabavku '' Bunarski pumpni agregati za mojmilo bunara MB12, bunar SKB5- Izvorište Sokolovići, P.S Centar-R. Podhtastovi '' 02.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka na žalbu žalitelja '' Bunarski pumpni agregati za bunar IB1-izvorište Bačevo, P.S Hrasno-R.Lukavac, P.S Centar-R.Bjelave, P.S Centar-R.Crni Vrh'' 02.04.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10 01 18 - NABAVKA RADOVA – SANACIJA I REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA ZA POTREBE ZAVODA 02.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Napojni kablovi za autoklav i izvođenje elektro radova za napajanje autoklava 02.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke usluga servisiranja motornih vozila UP 02.04.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga 02.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila '' 08/18 30.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka Revizorske usluge 30.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rekonstrukcija potisnog cjevovoda preko Rustempašinog mosta '' 30.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje elektromehaničarskih usluga 30.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju '' ponovljeni 30.03.2018
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme 1 30.03.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka radne odjeće 30.03.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nastavne potrepštine.. 30.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA OBAVEZNO OSIGURANJE VOZILA OSIGURANJE VOZAČA I PUTNIKA 30.03.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova LOT 2 30.03.2018