Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga fizičke zaštite ljudi i imovine JU KCSR 30.07.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka računarske opreme sa softverom za kabinet sa CNC tehnologijom 29.07.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka radnih stolova za školsku kantinu 29.07.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka jednoručne baterije za školsku kuhinju 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku digitalne mini fotolaboratorije 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke dijelova za računarsku opremu _ MUP KS 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema, dogradnja postojeće telefonske centrale i drugo 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke softvera i produženja licenci 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka hidrantske i sanitarne vode_objekat Grkarica 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka za nabavku radnih stanica i računara 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog mikroskopa 29.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-3 26.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-2 26.07.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje 26.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal i alat za zaštitu od požara - 1731/19 26.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dva desktopa PC kompleta ponovljeni 26.07.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku opreme sa montažom sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena 26.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-10-19 - NABAVKA TONERA I KETRIDŽA ZA 2019. 25.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje vatrodojavnih instalacija i centrala 2019 25.07.2019
KJP ZOI 84 Materijali za tekuće održavanje objekata u vlasništvu KJP ZOI84 OCS d.o.o. 25.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Drona 25.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU - ODLUKA o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA 24. 07. 2019. godine 24.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - ODLUKA o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA 24. 07. 2019. godine 24.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: Interkonekcija članica Univerziteta u Sarajevu prema Univerzitetskom tele-informatičkom centru 24. 07. 2019. godine 24.07.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka radova - montaža klima uređaja 24.07.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 2 kompleta knjige, historijskog romana "Dugo svitanje", autora Halida Kadrića 24.07.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavke boja, lakova i sličnih materijala za održavanje objekta 24.07.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika školsku 2019/2020. godinu 24.07.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka obrazaca propisanih Pravilnikom o vođenju Pedagoške evidencije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika 24.07.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga prevoza u zemlji 24.07.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga objave oglasa javne nabavke 24.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Gume za putnička i teretna vozila - 3390/18 24.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevinsku mehanizaciju - 3390/18 24.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku policijskih traka 24.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera i licenci 24.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma 24.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku komparativnog mikroskopa 23.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga servisiranja kopir aparata - UP 23.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci motociklističkih kaciga - UP 23.07.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS 23.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor oglašavanje, LCD display 2019 22.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge osiguranja imovine 22.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje 22.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije Ledene dvorane 22.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu 22.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODIN 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za rampe NICE-19 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka obojenih metala-19 19.07.2019