Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke osiguranja zaposlenika 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radova sanacije i proširenja mosta 15.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS 15.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za servisiranja infuzionih i perfuzionih pumpi proizvođača BBraun lociranih na klinikama KCUS-a 15.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja za neuronavigacijski sistem StealthStation S7 proizvođača Medtronic za potrebe Klinike za neurohirurgiju 15.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga servisnih pregleda, održavanje postojećih i nabavku novih videonadzornih kamera i sistema za potrebe KCUS-a 15.10.2018
JU Arhitektonski fakultet pružanje usluga osiguranja studenata Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja 2018 14.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Računarski programi, office paketi i antivirusni programski paketi 12.10.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mrežne opreme 12.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinski radovi na izmještanju radijatora sa staklenih bravarskih pozicija na zid u hodniku Objekta O-II 12.10.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme I 12.10.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenikazaposlenika 12.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 100/18 " Ležajevi i semerinzi 12.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za analizator URILYZER 12.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UV lampe i masa mixed 25 litara za demineralizaciju vode za potrebe Odjeljenja za bolničku farmaciju 12.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lakog lož ulja, kao alternativnog goriva u Kotlovnici 12.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gorivo za potrebe rada dizel električnihagregata 12.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za preventivno i interventno servisiranje medicinskih aparata/sistema proizvođača OLYMPUS 12.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za preventivno i interventno servisiranje medicinskih aparata /sistema proizvođača DORNIER 12.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sigurnosnih ventila i regulatora pritiska vodene pare u Kotlovnici Koševo 12.10.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na adaptaciji zgrade poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS 12.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku kompleta az uzimanje uzoraka krvi i urina - UP 12.10.2018
KJP ZOI 84 Nabavka polovnih ratraka mašina za uređenje ski staza 11.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka životnih namirnica za 8 mjeseci 11.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga revizije godišnjeg izvještaja KCUS-a za 2018. godinu 11.10.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka grijalica-sitni inventar 11.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg povrća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 11.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 77/18-P Lamele za taložnik u filterskom postrojenju 11.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg voća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 11.10.2018
JU Gerontološki centar Ponovljeni otvoreni postupak nabavke svježih kokošijih jaja za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 11.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka kokošijih jaja za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 11.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal, Lot 8 Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi 10.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal, Lot 7 Medicinska oprema-Komora za brojanje 10.10.2018
JU Peta gimnazija USLUGE IZRADE KLJUČEVA BLAGAJNA 6 10.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal, Lot 6 Pipete 10.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal, Lot 5 Stakleni proizvodi za laboratorijske namjene 10.10.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala za metalska zanimanja i drvoprerađivačku stručnu školu 10.10.2018
JU Gimnazija Obala Usluge putnickih agencija - ucenicka ekskurzija GO 10.10.2018
JU Gimnazija Obala Usluge sistematskog pregleda 2018 GO 10.10.2018
JU Gimnazija Obala Usluge interneta 2018 GO 10.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal, LOT4 Trake sa reagencsima 10.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal, LOT3 Lancete za krv 10.10.2018
JU Gimnazija Obala Nabavka usluga iz Aneksa II Dio B 10.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal, LOT2 Laboratorijski reagensi 10.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal, LOT1 Hemijski reagensi 10.10.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema grijanja u Gradskoj tržnici „Markale“ 10.10.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Preduzeća" 10.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka rtg aparata i dodatne opreme za primjenu u veterinarskoj praksi 10.10.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka materijala za čišćenje za potrebe Preduzeća" 10.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja objekata - moleraja - MUP 10.10.2018