Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. HTZ oprema - 2922/17 16.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka,isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za servisiranje postrojenja za demineralizaciju vode za potrebe OJ Klinička mikrobiologija KCUS-a 16.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Stočna hrana - 2771/17 16.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka štampanje knjge Prenos toplote i mase -zbirka 16.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Dodatne usluge sječe za Š.U. Trnovo, ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna rijeka-Željeznica", odjel 67 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 433,24 m3 - 3415/17 16.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Dodatne usluge sječe za Š.U. Srednje, ŠGP ,,Gornjebosansko", GJ ,,Kaljina Bioštica", odjel 219 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča) cca 285,23 m3 - 144/18 16.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, Osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja - 3229/17 16.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Stolarija i materijal za stolariju - 2785/17 16.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka poništenje - Lot 3. Kameni agregati - 2785/17 16.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Boje, lakovi i ljepila - 2785/17 16.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-2 instrumenti za detek. gasa 16.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Građevinski materijali i alati - 2785/17 16.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-4 agregati za struju i var 16.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-3 geodetska opr 16.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 67/18-P " Hidromehanička oprema za tehnološke objekte vodovodnog sistema" 16.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke informatičke opreme - MUP 16.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-1 uređaj za lociranje cjevovoda i mapiranje struje 15.10.2018
KJP ZOI 84 Radovi na sanaciji elektro instalacija i ugradnji gromobranske instalacije u zgradi KJP ZOI’84 OCS d.o.o. u ul. Branilaca Sarajeva 21, Sarajevo 15.10.2018
KJP ZOI 84 Nabavka led ekrana 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja radova izrade kapije na školskom dvorištu 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja radova održavanja zgrade 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.nabavke izvođenja radova metalne ograde i metalne konstrukcije na mostu u školskom dvorištu 15.10.2018
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka potrošnog zubotehničkog i stomatološkog materijala 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obrazovnog materijala 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga reprezentacije 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog i kompijuterskog materijala 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke uređenja školskog dvorišta 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke osiguranja zaposlenika 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radova sanacije i proširenja mosta 15.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS 15.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za servisiranja infuzionih i perfuzionih pumpi proizvođača BBraun lociranih na klinikama KCUS-a 15.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja za neuronavigacijski sistem StealthStation S7 proizvođača Medtronic za potrebe Klinike za neurohirurgiju 15.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga servisnih pregleda, održavanje postojećih i nabavku novih videonadzornih kamera i sistema za potrebe KCUS-a 15.10.2018
JU Arhitektonski fakultet pružanje usluga osiguranja studenata Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja 2018 14.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Računarski programi, office paketi i antivirusni programski paketi 12.10.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mrežne opreme 12.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinski radovi na izmještanju radijatora sa staklenih bravarskih pozicija na zid u hodniku Objekta O-II 12.10.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme I 12.10.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenikazaposlenika 12.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 100/18 " Ležajevi i semerinzi 12.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za analizator URILYZER 12.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UV lampe i masa mixed 25 litara za demineralizaciju vode za potrebe Odjeljenja za bolničku farmaciju 12.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lakog lož ulja, kao alternativnog goriva u Kotlovnici 12.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gorivo za potrebe rada dizel električnihagregata 12.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za preventivno i interventno servisiranje medicinskih aparata/sistema proizvođača OLYMPUS 12.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za preventivno i interventno servisiranje medicinskih aparata /sistema proizvođača DORNIER 12.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sigurnosnih ventila i regulatora pritiska vodene pare u Kotlovnici Koševo 12.10.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na adaptaciji zgrade poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS 12.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku kompleta az uzimanje uzoraka krvi i urina - UP 12.10.2018