Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga mikrobioloških analiza životnih namirnica i gotove hrane, kontrole briseva, sanitarnih pregleda radnika, kontrole sterilizacije 10.05.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge osiguranja za službena vozila 10.05.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.n. kancelarijskog materijala 10.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za priključke i PE cijevi PONIŠTENJE 08.05.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) 08.05.2019
JU Šumarski fakultet usluge zračnog prevoza 2019 08.05.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Izmjene i dopune RP "Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica" 08.05.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke autodijelova 08.05.2019
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka br 13-04/1-14-8856/19 08.05.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba-laboratorijska oprema-veterinarski hematološki analizator 07.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju postupka nabavki usluge održavanja lifta, vatrosistema i ostalih usluga 06.05.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge Oglasavanje_informisanje u dnevnim novinama 06.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Betonske cijevi, konusni završetci i AB polopci'' 06.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za teretna i terenska vozila 06.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servisiranje bagera marke CUKUROVA tip 880 06.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za rovokopače i kompresore 06.05.2019
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka robe-sredstva za čišćenje 06.05.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Prevoz ucenika 06.05.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga čišćenja dijela prostorija Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2019. godinu 06.05.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka čunjeva za poligion za polaganje ispita za vozača "A" kategorije 06.05.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju nabavke APARATA ZA ODREĐIVANJE ŽIVE 05.05.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Stručno obrazovanje 03.05.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Uniforme za domaćine i dnevnog čuvara 03.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 14/19 Rezervni dijelovi za nadgradnju Kanal Miler 03.05.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo 03.05.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme, 30.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika za praksu 30.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka bezalkoholnih pića za Dan škole 30.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge reprezentacije za Dan škole 30.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prijevoza učenika I 30.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge dezinfekcije,dezins. i deratizacije 30.04.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 2035A Komprinirani prirodni gas -CNG II 30.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja motornih vozila MUP-a KS 29.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka namirnica za 12 mjeseci 26.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka radnih stolica u radionici za zanimanje Zlatar-draguljar komada 11 26.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka sadnica bilja za potrebe Eko sekcije 26.04.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja tehničke zaštite vatrodojave i uvezivanje na sistem nadzora i upravljanja 26.04.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge satelitskog praćenja vozila 26.04.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 3 26.04.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka elektromaterijala za potrebe Zavoda 26.04.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka 28 torbi za ampularij 26.04.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka 5 laringoskopa i jedne sukcesione pumpe 26.04.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka 5 komada regulatora(ventila) za protok zraka za O2 26.04.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Dodjela radova uređenja kopirnice u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo 26.04.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala za potrebe Kantona Sarajevo - LOT 1 Elektro materijal 26.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene za 12 mjeseci 2019 25.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga štampanja časopisa Medicinski žurnal 2019 25.04.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka aparata za početno gašenje požara tip S9 kg i CO2 5 kg 25.04.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga obrazovnog seminara - računovostvo 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šahtova sistema bituplan -19 25.04.2019