Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Malta" Obavještenje o nabavci ormarića 30.08.2017
JU OŠ “Grbavica II” Školski namještaj 30.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Kontrolno mjerna i ispitna oprema '' 30.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Keramičke cijevi, lukovi i račve '' 30.08.2017
JU OŠ "Hrasno" Nabavka školskih ormarića 30.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Mjerači pritiska, nivoa i pokazni instrumenti za bunare 6A, 7A, BSK7 i B11'' 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 9 - Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi - poništenje 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 9 - Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 8 - Komora za brojanje 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 7 - Pipete 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 6 - Epruvete - poništenje 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 6 - Epruvete 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 5 Stakleni proizvodi za laboratoriju 30.08.2017
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Usluge školskih obroka 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorisjki materijal - Lot 4 - Trake sa reagensima 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorisjki materijal - Lot 3 - Lancete za krv 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorisjki materijal - Lot 2 - Laboratorijski reagensi 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorisjki materijal - Lot 1 Hemijski reagensi 30.08.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM 30.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za servisiranje službenih motocikala 30.08.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" 30.08.2017
JU OŠ "Kovačići" Odluka o nabavci školskih ormarića 29.08.2017
JU OŠ Ćamil Sijarić Odluka o nabavci usluga školskih obroka 29.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Procjena rizika ili opasnosti - LOT 2 29.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Procjena rizika ili opasnosti - LOT 1 29.08.2017
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Odluka o nabavci multimedijske opreme 29.08.2017
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Odluka o nabavci videonadzorne opreme 29.08.2017
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Radovi na elektroinstalaciji 29.08.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SANITETSKOG VOZILA 29.08.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DVIJE AUTO-CISTERNE 29.08.2017
Ministarstvo privrede Izrada šumsko-gospodarske osnove za privane šume na području Kantona Sarajevo 29.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za inžinjersko-geološka i geomehanička ispitivanja terena sa izradom elaborata 29.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kemal Begova - Općina Centar '' 28.08.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku konkurentskog postupka za osiguranje imovine,obavezno i kasko osiguranje motornih vozila 28.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Izgradnja primarne atmosferske i fekalne kanalizacije u područiju ulica Safeta Zajke ( Baščaršije ) i ulice Kurta Schorka ( Bačići ) sa spojem na recipijent r. Miljacku- Trasa 1a i 1b '' 28.08.2017
JU OŠ "Pofalići" Hrana 28.08.2017
JU OŠ "Pofalići" Đačke užine 28.08.2017
JU OŠ "Pofalići" Nastavna oprema 28.08.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke naftni derivati 28.08.2017
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge zakupa prostorija 28.08.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i auto odgovornosti 28.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova - Lot 9 poništenje 28.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova - Lot 9 Antiseptici i dezinficijenti 28.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova - Lot 8 poništenje 28.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova - Lot 8 - Vodikov peroxid 28.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova - Lot 7 poništenje 28.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova - Lot 7 - Antitrombociti 28.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova - Lot 6 - Liječenje ovisnosti 28.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova - Lot 5 poništenje 28.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova - Lot 5 - Protuupalni i antireumatski lijekovi 28.08.2017