Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent LOT 4 07.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema E-pisarnice 07.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent LOT 3 07.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke ustupanja usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata KS - LOT 2 07.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamenaprilep-Sivac ili ekvivalent LOT 2 07.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcijei deratizacije objekata KS - LOT 1 07.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Granit ili ekvivalent LOT 1 07.08.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04/18 - NABAVKA – POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU 06.08.2018
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i usluge radova krečenja prostorija i postavljanje laminata u dvije kancelarije sa pratećim materijalom 06.08.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga iznajmljivanja kopir aparata i uređaja za ispis klik metodom 06.08.2018
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i ugradnja potrošnog materijala za sanaciju grijne mreže 1 06.08.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge osiguranje imovine, lica i auto-odgovornosti 06.08.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila JUKCSR 06.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bankarskih usluga za obavljanje unutrašnjeg i vanjskog platnog prometa KCUS-a za period 01.01.2019. do 31.12.2020. godine 06.08.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog materijala za potrebe Preduzeća 06.08.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka beskontaktne studentske kartice, beskontaktne kartice za nastavno i nenastavno osoblje, repromaterijal za štampanje i hologramska naljepnica za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 06.08.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade ažurne geodetske podloge za osnivanje planinske botaničke bašte na području ZP "Trebević" ZPPKS 06.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja sistema besprekidnog napajanja UPS-a 03.08.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: izrada web stranice Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo 03.08.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka, reagensa za Dimension X Pand Plus 02.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Građevinski alati 2018 02.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju Odjela pedijatrije u Porođajnog pdjela, sa svim fazama radova (građevinsko-zanatski, elektro i mašinski) sa predmjerom i predračunom 02.08.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagensa za Cell Dyn Emerald Alayzer 02.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova lot13-Antiseptici i dezinficijensi 02.08.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za službena vozila 02.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo nabavka lijekova Lot12-Vodikov peroxid 02.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot11-Vazelin 02.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mušeme za zaštitu dušeka na bolesničkim krevetima – 200 komada 02.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lancete za glukometar Accu-Check Active – 15.000 komada 02.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku vanrednih obroka - UP 02.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baterija za ortopedsku pilu – 1 komad 01.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tehnički pregled vozila 2018 01.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nadogradnja VMware-a sa verzije 5,2 na verziju 6,0 01.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji tehnički pregled liftova radi dobijanja upotrebne dozvole 01.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača ENRAF NONIUS 01.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za CTG monitoring ploda – 6 komada 01.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamrzivač namijenjen čuvanju zamrznute svježe plazme/krioprecipiteta za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu 01.08.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluga za rekonstrukciju mokrih čvorova 01.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot10-Antitrombociti 01.08.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za rekonstrukciju mokrih čvorova 01.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot9-Antihipertenzivi 01.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za opservacijsku sobu za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu 01.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavaka i ugradnja rezervnog klima uređaja u prostoriji za smještaj gama kamere za potrebe Odsjeka za nuklearnu medicinu 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Uljana boja 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Izrada i ugradnja trakastih zavjesa 2 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Razni materijal 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge kopiranja 5 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge kopiranja 4 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge kopiranja 3 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge kopiranja 2 01.08.2018