Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 28/19 21.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 24/19 Tehnički plinovi 21.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju postupka usluge održavanja zgrade: lifta, vatrosistemi i ostalih usluga 21.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju postupka usluga sistematskog pregleda radnika Škole 21.05.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge štampanja letaka 21.05.2019
Direkcija za robne rezerve KS Nabavka elektricnog paletara 21.05.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka matičnih kjniga i obrazaca 20.05.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika na proljetni kros 20.05.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.oglašavanja 20.05.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka nastavnih pomagala 20.05.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka edukativne CNC mašine-glodalice 20.05.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci robe za kostimografiju 20.05.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o edukaciji radnika 20.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA-2019 17.05.2019
JU Kamerni teatar 55 Materijal za izradu kostimografije 17.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA-KROS 17.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA-TRKA 17.05.2019
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za scenografiju 17.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA1 17.05.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašina za glačanje ledene plohe 17.05.2019
Ministarstvo saobraćaja Glavni projekat trolejbuske kontaktne mreže i elektrozvučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće 17.05.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala za potrebe Kantona Sarajevo - LOT 2 vODOMATERIJAL 17.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dezinfekcija i dezinsekcija 16.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Deratizacija 2019 16.05.2019
JU Šumarski fakultet Fotografska oprema 2019 16.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka termobloka sa mješačem 16.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Baždarenje industrijskih vodomjera 2019 16.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka sukcesivne nabavke akumulatora, sijalica i dr. potrošnog materijala 16.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga preventivnog i interventnog servisiranja linije za pranje veša proizvođača Girbau, model 50/10 sa pripadajućim sistemom za doziranje deterdženata i valjka sa slagačicom, proizvođač Girbau model PC 120 15.05.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Avio prevoz-nabavka 5 avio karata na realaciji Sarajevo - Štokholm -Sarajevo i smještaj za 5 osoba 15.05.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka radova "Sanacija dijela fasade objekta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo" 15.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 49-19 Revitalizacija laguna na Izvorištu Bačevo 14.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. HTZ Oprema za sjekače - 228/19 14.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. HTZ oprema - 228/19 14.05.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka alatnih mašina 14.05.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba"Naftni derivati-gorivo" 14.05.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS 14.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o otkazu postupka nabavke ormara i klupa za svlačionicu 14.05.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: oglašavanje na LED dispjelu na kolaciji marijin Dvor 13.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. ŠU ,,Trnovo",ŠGP ,,Trnovsko",GJ ,,Crna Rijeka Željeznica", Odjeli 54 i 55 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa ibez pripreme, iznos i slaganje cjepanog drveta) cca 3.722 m3 - 1272/19 13.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. ŠU ,,Srednje",ŠGP ,,GornjeBosansko",GJ ,,Krivaja",Odjeli 59 i 60 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, lifranje direktno i priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.220 m3 - 1272/19 13.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nafta i Naftni derivati fcco skladište - 1291/19 13.05.2019
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Nabavka usluga osiguranja imovine i lica za 2019/2020. godinu 13.05.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zapružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja i pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa 13.05.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge: Osiguranje motornih vozila - 10. 05. 2019. godine 10.05.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge: Osiguranje imovine - 10. 05. 2019. godine 10.05.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge: Osiguranje zaposlenika od nezgode i osiguranje gostiju-posjetitelja priredbi - 10. 05. 2019. godine 10.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Motorne pile - 1226/19 10.05.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Isporuka i montaža automatskog dvokrilnog portala za ulaz u zgradu 10.05.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge štampe INGEB 2019 10.05.2019