Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2018 22.04.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka vodomaterijala za potrebe zavoda 22.04.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za potrebe zavoda 22.04.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka goriva Lot1 22.04.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lo2-Benzin 22.04.2019
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge popravak varata 22.04.2019
Kantonalni sud u Sarajevu Javna nabavka usluge –fotografisanje sudija Kantonalnog suda u Sarajevu. 22.04.2019
Kantonalni sud u Sarajevu javna nabavka robe –arhivske kutije za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. 22.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Urgentne i prioritetne sanacije fasada 19.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova sanacije i rekonstrukcije puta R906, Babin do – Šabići - Sinanovići, Dionica raskrsnica u Šabićima do skretanja za Umoljane, L=2600m, poddionica: od profila P1 do profila P41 19.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču 19.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača za sukcesivnu nabavku usluga kalibracije i servisiranje radara i alkometara 19.04.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište Maunaga-Kulo-korito rijeke Ljubine 19.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme - UP 19.04.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS 19.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Štampanje taksi oznaka 19.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP 19.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Revizija projektnih dokumentacija 19.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sistema vatrodojave 18.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka tv. opreme 18.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka elektornske opr. 18.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka tonera i komp. opreme 18.04.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Emitovanje radio reklame 18.04.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.n.materijala za tekuće održavanje škole 18.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal za tekuće održavanje zgrade 18.04.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka usluge KALIBRACIJE I VALIDACIJE MJERNE OPREME 18.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Injektor za automatsku špricu (kontrast) – 2 komada za potrebe Odjeljenja za radiologiju 18.04.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.n. materijala za čišćenje 18.04.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka - ZBRINJAVANJE INFEKTIVNOG OTPADA 18.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Usluge projektovanja ''LOT 1: Idejno rješenje i Glavni projekat za rekonstrukciju puta od Igmanske džamije do R442a; dužine 4km i LOT 2: Glavni – izvedbeni projekat za rehabilitaciju regionalnog puta 18.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - održavanje Siemens parkomata 18.04.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulica Mandrina broj 10, Općina Centar Sarajevo 18.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalne ceste u naselju Kobilja Glava, L=260m 18.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige – 27 naslova 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe radnica na održavanju higijene 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontejneri za skladištenje i transport medicinskog otpada: patološki, hemijski, farmaceutski i komunalni – 90 komada 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanjee vatrogasne opreme 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka UPS uređaja snage 1500 VA za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje i čišćenje klima uređaja (split sistema) u bolnici – 41 komad 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka ležećih kolica za prevoz pacijenata – 2 komada za potrebe Odjeljnja za urgentnu medicinu 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka multifunkcionalnih ventila za Hasonov troakar – 7 komada za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju 17.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR .PENY 2019 17.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovora -PENY 17.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -mater.za održavanje 17.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za ptrebe SERDA 17.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:održavanje informatičke opreme 17.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: usluge servisa kotlovnice 17.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:usluga održavanja PP aparata 17.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:usluge dezinfekcije 17.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:materijal za tekuće održavanje 17.04.2019