Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA 07.08.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci usluga 07.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka motornog goriva (dizel i benzin) za službena vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo 07.08.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju GSM komunikatora (alarmni sistem za humanu klopku za medvjede) 04.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge štampanja za potrebe J.U.MES 03.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka molersko-farbarskih usluga 03.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka klima uređaja 03.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge isporuke aviokarata za potrebe J.U.MES 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka uslugaodržavanja vatrogasne opreme i hidrantne mreže 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka arhivskih kutija 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke vršenje usluga obezbeđenja objekata putem sistema elektronske zaštite 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke goriva 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke održavanje računara i računarske opreme 02.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka ustupanja usluge najma audio sistema za produkcije Scene MESS 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke usluga održavanja birotehničke opreme(fax i copir aparati) 02.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Brave, okovi i spojni materijal '' 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke kancelarijskog materijala 02.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni dijelovi i materijali za remont pumpnih agregata za prehranjivanje proizvođač Goulds '' 02.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Miševići br. 27, Opština Hadžići 02.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Musići br.25, Opština Hadžići 02.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet DRESKOVAČA - Prihvat voda, Opština Vogošća 02.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta Akademije scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija 02.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet UGLJEŠIĆI - Put, Opština Vogošća. 02.08.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka bezalhokolnih pića i napitaka 01.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Opčina Novi Grad '' 01.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji pregled i kalibracija defibrilatora LIFE PAC 15 01.08.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku "Nabavka, isporuka i instalacija računarske opreme za projekat Elektronske učionice" 01.08.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Nabavka, isporuka i instalacija računarske opreme za projekat Elektronske učionice" 01.08.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova rekonstrukcije pješačke staze "pod vodopad Skakavac" 01.08.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo 01.08.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo 01.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke usluga osiguranja imovine i lica 31.07.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke potrošmog materijala 31.07.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javn nabavke knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga 31.07.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke štamparskih usluga, usluge uvezivanja i koričenja 31.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Maunaga - Kulo - korito rijeke Ljubine, Opština Vogošća. 31.07.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku humanih klopki za medvjede 31.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet SVRAKE IV - Prihvat voda ispod šume, Opština Vogošća 31.07.2017
JU Arhitektonski fakultet nabavke i sukcesivne isporuke sredstava za održavanje: elektro, vodovodnog, građevinskog i ostalog materijala. 30.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge zakupa garažnog prostora 28.07.2017
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o pokretanju postupkajavne nabavke 28.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Korito rijeke Ljubine 28.07.2017
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o pokretanju postupka nabavke: Nabavka novih minibusa zajavni gradskiprijevoz 28.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet KRČ-Put, Općina Vogošća 28.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE I ISPORUKE AUTO-DIJELOVA 28.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Nadlipe Čikma do br.23, Općina Stari Grad Sarajevo 28.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE I ISPORUKE SANITETSKOG VOZILA 28.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Gora - Put, Opština Vogošća 28.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za nabavku i isporuku vatrogasnih aparata 28.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Trofazni dizel agregati za struju i aparati za zavarivanje '' 27.07.2017