Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge čišćenja i održavanja separatora masti i ulja u Centralnoj kuhinji TEB-a 01.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz medicinskog otpada nakon sterilizacije, dezinfekcije i drobljenja – šifra 18 01 04 – 3 kontejnera mjesečno i pranje kontejnera nakon istovara 01.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja natpisa „Magnetna rezonanca“ na zidu novog magneta u ulaznom holu 01.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji za potrebe smještaja ginekoloških kabineta 01.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Automatske šprice za davanje kontrasta na injektoru MEDTRON 01.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aprate Mediana FM20 – 100 komada 01.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Wellion Calla 01.10.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Učešće u projektu „Pouzdanost 2018. godine“ partner projekta (izdavanje certifikata, e-certifikata itd.) za potrebe Opće bolnice 01.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javna nabavke robe - Agregat za neprekidno napajanje 01.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU Trnovo; ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka - Željeznica; Odjel 67 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3061 m3 01.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel 52 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1446 m3 01.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge advokata 01.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sjemenskih objekata od strane naučno-obrazovne ustanove 01.10.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MS - Konzorcij BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo i Euro- asfalt d.o.o. Sarajevo 01.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornog vozila za potrebe MUP-a KS - MUP 01.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga izrade Glavnog i Izvedbenog projekta za dogradnju i adaptacija PU Novi Grad - MUP 01.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Animal (konji - 3 para), Lot 2. Animal (volovi - 2 para) 28.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Instrumenti za laparoskopiju - 1 set 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pločice za numeraciju drvnih sortimenata za realizaciju projekata 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge izrade laborata: "Zaštita autohtonih ptica kao prirodnog bogatstva u šumama i gradskoj sredini" 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Štampani materijal, obrasci i knjige iz oblasti šumarstva 2655 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Potrošni materijal, papir, kancelarijski pribor i oprema 2655 28.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje bolničkih instrumenata (verifikacija medicisnkih aparata i instrumenata) 28.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Centralna monitoring jedinica kompatibilna sa pacijent monitorima proizvođača EDAN INSTRUMENTS – 1 komad za potrebe Odjeljenja za internu medicinu 28.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štampanje medicinskih obrazaca za potrebe Odsjeka za planiranje i poboljšanje kvaliteta 28.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ketridži - 7 komada za plazma sterilizator 28.09.2018
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Pružanje usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za 2018. 28.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dozator za kisik - 8 komada 28.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka nabavke svedodžbi, diploma ssodd 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Štampani materijal, obrasci i knjige iz oblasti šumarstva 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Potrošni materijal, papir, kancelarijski pribor i oprema 2582 28.09.2018
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" za 2018. 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu 28.09.2018
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka sredstava za higijenu za potrebe JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" za 2018. 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge kratkoročnog kreditnog zaduženja 28.09.2018
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" nabavka materijala za održavanje objekta za 2018. 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge transporta niskonosećom prikolicom 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Boje i lakovi 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge prevoza drvnih sortimenata 28.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke policijske opreme - balistički prsluci i gas maske sa filterom - UP 28.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za proizvodnju sajli i čokeri 27.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka usluga sistematskog pregleda radnika ssodd 2018 27.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitni i medicinski materijal lotovi 4 i 5 27.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitni i medicinski materijal - lotovi 1,2,3 i 7 27.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitini i medicinski materijal - LOT 6 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Tehnički pregled vozila 27.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 71/18 lot 9Bunarski pumpni agregati za bunar IB1(R-5)-Izvorište Bačevo;PS Vlakovo-R.Vlakovo 27.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 71/18 lot 6 Centrifugalni pumpni agregati za : PS Pofalići; PS Vlakovo; FP Mošćanica ( Hrasnica) 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Toneri 27.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 71/18 lot 5 Bunarski pumpni agregati za: Bunar AB-Izvorište Bačevo; PS Hrasno-pravac pumpanja R.Skenderija; PS Hrasno-pravac pumpanja R.Lukavac 27.09.2018