Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Elektromaterijal 2 12.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo PENY -UGOVOR 11.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o Dodj.ugov 11.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl.o pokret.j post. 11.06.2020
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Nabavka usluga - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 11.06.2020
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Nabavka robe - Kancelarijski materijal 11.06.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka ultra akukulatora 11.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugov. DefteruTER 11.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.o dodjeli 11.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl.o pokretanj post.u 11.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo DODJJELA UGOVORA GRANULO RE 11.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o pokr. postup.J.N 11.06.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke profesionalne mašine za pranje veša kucz 10.06.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi za tekuće održavanje poslovnih prostora na adresama: Marka Marulića do broja 13, Općina Novo Sarajevo, Hamze Čelenke broj 38 i Jahijela Fincija broj 26, Općina Ilidža, te Braće Kršo broj 21 i P.O. Zvijezda broj 28, Općina Vogošća 10.06.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka roba - nabavka svježeg voća i povrća 10.06.2020
JU OŠ Zajko Delić Usluga dostavljanja gotove hrane 10.06.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na adaptaciji prostorije dispečerskog centra profesionalne vatrogasne brigade kucz 09.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, Odjel 69 (sječa i izrada šum. drvnih sort., animalna vuča-pr., lifranje-pr., traktorska vuča sa i bez pr. i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.809 m3 - 1093/20 09.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, Odjel 36(sječa i izrada šum. drvnih sort., animalna vuča-pr., lifranje-pr., traktorska vuča sa i bez pr. i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.375m3 - 1093/20 09.06.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga objave smrtovnice u novinama 09.06.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka namirnica 2020 08.06.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagenasa za iSED aparat za sedimentaciju 08.06.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sanitetskog materijala - silikonski kateteri 08.06.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sitnog inventara i suđa 08.06.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sanitetskog materijala - kesa za urin 08.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge sudskih vještaka - 1408/20 05.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge notara - 1475/20 05.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Sanacija tramvajske pruge na dionici "S" krivina- tramvajsko stajalište Marijin dvor 05.06.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz učenika na Državno takmičenje 05.06.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Svečani ručak za Dan škole 05.06.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Odluka o pokretanju postupka JN -radovi ugradnja lifta 2019 05.06.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Odluka o pokretanju postupka JN redovno servisiranje elektro i vodovodnih instalacija 2020 05.06.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge pravnog zastupanja i savjetovanja 05.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Radovi na postavljanju cijevi odvodnje pruge ispod stajališta Otoka smjer A i elektroinstalacija- Otoka smjer A i Nedžarići smjer B 05.06.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka upravljačke jedince za konvektomat 05.06.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge održavanje sigurnosne opreme JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" 04.06.2020
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka foto aparata. 04.06.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 04/20 - Gasni hlor 04.06.2020
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme 2020 04.06.2020
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluge računovodstva 2020 03.06.2020
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za održavanje čistoće službenih prostorija 2020 03.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga održavanja softvera "Japet" 03.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga servisiranja liftova i platformi za prevoz invalidnih osoba_MUP KS 03.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata_MUP KS 03.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga objave smrtovnica/sjećanja i dr. u dnevnim novinama_MUP KS 03.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci cvijeća, vijenaca i cvijetnih aranžmana_MUP KS 03.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci prehrambenih proizvoda_MUP KS 03.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga servisiranja klima uređaja_MUP KS 03.06.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka iz javnih evidencija UK 03.06.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavke kancelarijskog materijala 03.06.2020