Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za 12 mjeseci 21.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka voća, povrća i svježih jaja 2018 21.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante za otpad za potrebe Opće bolnice – 200 komada 21.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka kliješta proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju 21.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke oglašavanje u dnevnim novinama 21.05.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga "Kalibracija opreme za LOT 1 LOT 2 I LOT 3" 21.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radne uniforme za radnike Odsjeka za održavanje higijene i Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane 21.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i montaža pregrade u Vešeraju radi odvajanja čistog od nečistog dijela prostora 21.05.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba "Uređaj za čišćenje i održavanje prostora" 21.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava materijala za održavanje zgrade... 21.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja audiovizuelne opreme. 21.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava tonera i imaging unita... 21.05.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava tonera i imaging unita. 21.05.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge štampanja propagandnog materijala škole u okviru projekta"Poduzetništvo i škola - od ideje do realizacije" 21.05.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade izvedbenog projekta "Planinska botanička bašta" u okviru ZP "Trebević" 21.05.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja za kotlovnicu 20.05.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala (LOT 1) i Sanitarne opreme (LOT 2) 20.05.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluge-Unapređenje integralnog informacionog sistema EMIS-19. 05. 2018. godine 19.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji mokrih čvorova na Klinici za dermatovenerologiju 18.05.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.prevoza uč.prevoza učenika 18.05.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge repr. 18.05.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na ugradnji modula 18.05.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka knjiga i stručne literature 18.05.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci ulaznica, karti, te štampanog i ostalog promotivnog materijala 18.05.2018
Ministarstvo saobraćaja ODLUKA o pokretanju postupka nabavke: '‘Izrada glavnog projekta tramvajske pruge Ilidta- Hrasnica” 18.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA ZA NABAVKU I ISPORUKU AUTODIJELOVA ZA TERETNA VOZILA I RADNE MAŠINE 18.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. '' Nabavka niskonaponskih kablova'' 17.05.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za praktičnu nastavu - frizeri 17.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluga - obavezna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 17.05.2018
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Ugovor o nabavi uredskog materijala KŠC - Osnovna škola 17.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka adaptera za grafičke karte - 2 kom. 17.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka benzina i motornog ulja za kosilicu 17.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka acetilena - 2 boce i kisika - 4 boce 17.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - 50 komada ruža za podjelu radicama škole u povodu 8. marta - međunarodnog dana žena 17.05.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Advokatske usluge -odgovor na žalbu u predmetu broj 65 O Rs 599340 16 Rs 17.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - cca 62 m2 trakstih zavjesa sa uslugom ugradnje 17.05.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za praktičnu nastavu-krojaci za 2018 17.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I ISPORUKE DVIJE AUTO CISTERNE ZA PITKU VODU 17.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke arhivskih kutija 17.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila za potrebe UP MUP KS 17.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavka suvenira za potrebe organa KS 17.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora 17.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke suvenira za potrebe organa KS 17.05.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnih projekata javne rasvjete u ulicama Općine Centar Sarajevo 17.05.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka isporuka i ugradnja potrebnog materijala za tekuće i investicino održavanje i servisiranje signalnih uređaja,opreme i kablovske infrastrukture semaforskih raskrsnica u Kantonu Sarajevo, za period od tri (3) godine (2018,2019,2020 g.) 17.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciju i adaptaciju prostora za potrebe Dnevne bolnice Klinike za onkologiju 16.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka digitalnog mamografa za potrebe Klinike za radiologiju 16.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka goriva i maziva 16.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavke kancelarijskog materijala 16.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge - nagradnog izleta za najbolji razred i najbolje učenike u školskoj 2017/2018. godini 16.05.2018