Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 29780
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Računarske komponente e-centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.01.2019 3810,35 29.01.2019 3810,35 3810,35 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Izrada matičnih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 610,00 610,00 KEMIGRAFIKATRADE, Sarjaevo, ID broj: 4200107460008
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka rutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1614,86 22.02.2019 1614,86 Logosoft
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kancelarijskog materijala i pribora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 6409,26 29.01.2019 6409,26 Svjetlost Komerc d.d. Sarajevo
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge provjere svjedočanstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 20,00 20,00 JU Historijski arhiv, Sarajevo ID 4200236860004
JU Psihijatrijska bolnica KS Revizija finansijskih izvještaja za 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 5850,00 11.02.2019 5850,00 Zuko d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Materijal za čišćenje 2019. god Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.02.2019 18773,08 19.03.2019 18773,08 Defter d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka antiseptika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 702,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga održavanja vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 554,58
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Štampa materijala za projekat COST Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 466,83 466,83 TMP, Sarajevo, ID broj 4200207500007
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka stomatološkog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 7020,00 13.05.2019 7020,00 7020,00 Dental grupa d.o.o.
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Usluge snimanja i montaže video priloga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 2106,00 2106,00 FOTO ART Sarajevo, ID broj: 4200480850002
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Usluge snimanja i montaže video priloga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Štampa knjige Nacionalna sigurnost i privatna zaštita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 700,00 700,00 AGENCIJA PERFEKTA, Sarajevo, ID broj: 4301777380006
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR 1. Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 6451,29 6451,29 JU KS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNSA, Sarajevo, 4200098290005
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Servis kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 895,31 895,31 KAMER COMMERCE, SARAJEVO, 4200086440001
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge sanacije i čišćenja tla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 3646,89 3646,89 Galbols d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge sanacije i čišćenja tla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 3646,89 3646,89 Galbols d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge sanacije i čišćenja tla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 3646,89 3646,89 Galbols d.o.o.
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mapa opsada Sarajeva 1992-1996 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 150,00 150,00 Garmond doo Sarajevo ID 4200650870003
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Licence Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2018 6744,12 6744,12 NETWORK D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4201033530005
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jn, usluge čišćenja i sanacije tla(školsko igralište)sa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.03.2019 3646,89
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jn, usluge čišćenja i sanacije tla(školsko igralište)sa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.03.2019 3646,89
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Licence Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Mala uredska oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2018 2804,76 2804,76 SVJETLOSTKOMERC,Sarajevo, ID broj: 4200177160001
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Mala uredska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.07.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Usluga štampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 544,05 544,05 TMP, Sarajevo, ID broj 4200207500007
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Usluge štampe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA UOVOR Usluga održavanja i servisiranja informatičke i telefonske infrastrukture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2018 725,09 725,09 NETWORK D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4201033530005
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Usluga održavanja i servisiranja informatičke i telefonske infrastrukture Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Reprezentacija-organizovanje iftara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 1610,00 1610,00 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR
JU Fakultet zdravstvenih studija Sanitarna oprema za potrebe FZS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 1165,13 1165,13 "FIS" d.o.o. Vitez ID: 4236020240138
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka RMS-ov 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2019 924200,30 483835,00 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka RMS-ova 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.01.2019 924200,30
JU Fakultet zdravstvenih studija Elektroinstalacijski radovi za potrebe FZS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 3560,85 3560,85 OD "Elektroinstalacijski radovi" ID: 4303210900001
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta za potrebe FZS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 538,20 538,20
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe FZS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka sa ugradnjom trakastih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 3348,04 3348,04 "MIKADO" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200062260002
JU Fakultet zdravstvenih studija Demontaža, izmještanje i montaža telefonske centrale sa pratećom opremom i uslugama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 1930,50 1930,50 "SERTIĆ" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200094970001
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija postupka nabavke sredstava za čišćenje i održavanje higijene SSODD 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 2927,40 NIVEX d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka nabavke sredstava za čišćenje i održavanje higijene SSODD 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2019 2927,40
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija postupka nabavke kancelarijskog materijala SSODD 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 3500,00 FRANEX TRADE d.o.o.
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka nabavke kancelarijskog materijala SSODD 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.03.2019 3500,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-HTZ oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 3453,85 3453,85 SALTEKS D.O.O. 4200506750001 Sarajevo Centar
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija postupka nabavke roba široke potrošnje SSODD 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 7020,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka nabavke roba široke potrošnje SSODD 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.03.2019 7020,00
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija postupka usluga sistematskog pregleda radnika ssodd 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 2000,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS
Ukupno po stranici 989.675,61 1.031.889,94 543.430,04