Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 23598
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku balističkih prsluka - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2018 859142,70
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga pružanja usluga obaveznog auto osiguranja, autokasko osiguranja i zeleni karton Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.11.2018 13985,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku gas maski sa filterom - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2018 184262,36
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za Izvođenje radova na adaptaciji prodavnice pogrebne opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.11.2018 128696,43
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo –sijalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 8,85 8,85 MERCATOR BH d.o.o. Sarajevo, Prodavnica br. 241 Sarajevo, Branilaca Sarajeva b.b., Sarajevo Centar, 4200841112648
JU OŠ "Treća osnovna škola" rek. zaštitne ograde na sportskom igralištu JU Treća osnovna škola Ilidža ponovni post Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2018 37423,57
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – wireless router Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 67,51 67,51 IMTEC d.o.o., 4200918780223, Sarajevo Centar
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – cilindri i vijci za drvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 71,90 71,90 PENNY PLUS, Sarajevo Centar, 4200162210045
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka svježeg purećeg mesa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.11.2018 57096,00 TP Distributivni Centar d.d. Sarajevo ID 4200115050005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka brašna i tjestenine bez glutena Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.11.2018 542,88 Vinojug d.o.o. Sarajevo ID 4200368260006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka peciva i proizvoda od lisnatog tijesta Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.11.2018 66877,20 MBA Centar d.o.o. Sarajevo ID:4200644390008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tost hljeba 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.11.2018 142272,00 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo ID:4200199130009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga patohistoloske i citogeneticke analize bubrega Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bankarskih usluga za obavljanje vanjskog i unutrašnjeg platnog prometa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.11.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka sanacija instalacije grijanja u labaratoriji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 16.11.2018 1525,68 28.09.2018 1525,68 1525,68 S.O. VIK Žepče 4319934580002
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za mart 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 1844,00 1844,00 KJP "Gras" Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići abavka materijala za praktičnu nastavu za metalsku stručnu školu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2172,54
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka građevinski radovi na fakultetu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 02.10.2018 2367,69 03.10.2018 2367,69 2367,69 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka membrana za ekspanzione posude proizvođača AQUASYSTEM tip VRV750 u toplotno predajnim stanicama TEB i Klinička apoteka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 614,66 VOKEL d.o.o. Sarajevo-4272029000047
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Obrazovna pomagal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 4679,88 BRACOM D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Špediterske i usluge carinskog posredovanja za uvoz Fantoma toraksa N1 Lungman sa pripadajućim koferom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 912,60 Interšped Logistics d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Obrazovna pomagalaa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2018 4679,88
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Rekreaciona-oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 4912,25 BRACOM D.O.O.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Rekreaciona oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2018 4912,25
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka mrežne opreme MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 1620,53 1620,53 Imtec d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka mrežne opreme u školi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.10.2018 1620,53
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge proširenja domene-large hosting paket 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 561,60
JU Univerzitet u Sarajevu ČETVRTA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_14_11_2018 Plan nabavki 14.11.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka robe- školski obroci za produženi boravak-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2018 26910,00 MBA Centar d.o.o.
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka robe- školski obroci za produženi boravak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2018 26400,00
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Skolska ucila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 7001,86 BRACOM D.O.O.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Školska učila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2018 7001,86
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka - Nastavak radova unutrašnjeg uredenja Akademija scenskih umjetnosti Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka - Nastavak radova unutrašnjeg uredenja Akademija scenskih umjetnosti Pokretanje i tok postupka
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za Gorsku službu spašavanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018 34164,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka karoserije tovarnog prostora za Toyota vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 5833,03 5833,03 Bunjo d.o.o. 4200127900004 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke - Kancelarijski namještaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2018 91382,85
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za daljinsko očitanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2018 135277,74 136417,32 VMS Group d.o.o., 42003676100, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za daljinsko ocit Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2018 135277,74
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Priznanja Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 5902,07 5902,07 Gong d.o.o., Tešanjska 42, 71000 Sarajevo, ID: 4200465540005
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba i izvođenje radova na vanjskom uređenju objekta PŠ Bioča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2018 7000,00 7000,00 TEHNO-PROMER DOO Zenica
JU OŠ Stari Ilijaš Usluga sistematskog pregleda radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 3380,00 3172,00 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka radova"vanjsko uređenje-Institut Stup" Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.11.2018 59897,44 59897,44 GEOMAX D.O.O. TEŠANJ br.ID 4218959200009
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u pregovarackom postupku bez objave obavjestenja za javnu nabavku usluga "Dodatnih radova vanjskog uređenja" Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.11.2018 51194,39
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Osiguranje osoba pri vršenji i izvan vršenja redovnog zanimanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 126,00 126,00 "Sarajevoosiguranje" d.d. Sarajevo
JU Prva bošnjačka gimnazija Proširenje SIP centrale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2018 460,98
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora za anabvku usluga"kalibracije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 2339,35 2339,35 LOTRIČ CONTROL D.O.O. MOSTAR br.ID 4227744330008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2018 3962,52 3962,52 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka usluga "Zracnog prevoza" Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.11.2018 18720,00 18720,00 CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO br.ID 4200153220003
Ukupno po stranici 1.587.232,05 561.763,64 250.875,89