Pretraga

Ukupno 45930
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge štampanja knjige - anatomija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 1755,00 1755,00 ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Prokoški put bb,71270 Fojnica br.ID 4236045660000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme za sistem navodnjavanja jagoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2020 875,38 875,38 Granum d.o.o Čapljina 4227097120004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka apsolutnih filtera klima komora operaacionog bloka-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 7019,99 7019,99
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 273/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 10,78 10,78 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka apsolutnih filtera klima komora operaacionog bloka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 7019,99
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka bezkontaktnog termometra za tjelesnu temperaturu 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2020 219,96 219,96 R&S d.o.o Sarajevo 4200056290005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 274/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 147,82 147,82 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potreba KCUS-a III/25/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2020 286575,31 Diamedic d.o.o. - Sarajevo za LOT 1, 2 i 3
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge transporta mašine za vađenje luka i krompira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 180,00 180,00 Autorevoznik Gotovac Amar Sarajevo 4303421860006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Web kamera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 2274,30 2274,30 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780053
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 275/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 11,47 11,47 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka matične knjige za prvi ciklus studija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2020 93,60 93,60 Kemigrafika-Trade d.o.o Sarajevo 4200107460008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka ferkventni inventor sa puštanjem u rad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 1638,00 1638,00 Sarfo d.o.o Sarajevo 4200435040008
JU Ekonomski fakultet Ekspertne usluge za direktnu podršku realizaciji radnog paketa 2: eksterna ekspertiza za lokalnu analizu i prikupljanje primjera dobrih praksi, a u okviru projekta "CREATURES" - Promoting Creative Toursim trhouht new Experiential Sustainable routes. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.09.2020 11700,00 Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica, ul. Kralja Tvrtka br. 7, 71000 Sarajevo, IDB: 4202183470007
JU Ekonomski fakultet Nabavka ekspertne usluge za direktnu podršku realizaciji radnog paketa 2: eksterna ekspertiza za lokalnu analizu i prikupljanje primjera dobrih praksi, a u okviru projekta "CREATURES - Promoting Creative Toursim trhough new Experiential Sustainable routes Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.08.2020 11700,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 237/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 150,65 150,65 "DIEMA PRO" d.o.o. Sarajevo ID:4202055040008
Fond Memorijala Izrada i apliciranje kratkih verzija audio vodiča na tri jezika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 09.06.2020 6000,00 04.08.2020 6000,00 6000,00 Le petit d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis kompresora K3 u Kompresorskoj stanici-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 6956,06 6956,06 Zulex d.o.o.Sarajevo, ID 4200421410007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 280/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 114,10 114,10 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis kompresora K3 u Kompresorskoj stanici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 6956,06
Fond Memorijala Nabavka opreme za depo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 04.06.2020 2574,00 07.08.2020 2574,00 2574,00 Geppetto d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 283/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 91,85 91,85 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
JU Željeznički školski centar Sarajevo nabavka termometra 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 109,98 109,98 R&S DOO SARAJEVO
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 282/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 69,90 69,90 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka 10 dect aparata-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 5350,41 5350,41
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge prevoza 09-2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 106,00 106,00 KJKP GRAS doo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka 10 dect aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 5350,41
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka pogonskog goriva 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.08.2020 4933,00 4933,00 Hifa d.o.o Tešanj 4218015000007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pogonskog goriva 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2020 4933,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka laringoskopa sa oddgovarajućim lopaticama-komplet 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2020 6124,95 6124,95
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka laringoskopa sa oddgovarajućim lopaticama-komplet 3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2020 6124,95
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Filteri HME 2000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 5382,00 5382,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka prenosnog pH metra izdavanje certifikata o kalibraciji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.07.2020 1708,20 1708,20 Meda d.o.o Sarajevo 4200104360002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Filteri HME-2000 komada 2988/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 5382,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka prenosnog pH metra izdavanje certifikata o kalibraciji Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2020 1708,20
JU Srednja zubotehnička škola Matična knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2020 402,00 470,34 sars
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge vanrednog odvoza i deponovanja neopasnog otpada koji nastaje poslije procesa sterilizacije infektivnog otpada -2020./2021.godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.09.2020
Ministarstvo saobraćaja Izrada investiciono-tehničke dokumentacije:Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza dionica:DRVENIJA-AUSTRIJSKI TRG(cca450m) i TROLEJBUSKA OKRETNICA (cca200m); Luk=cca 650m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2019 8307,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 281/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 9,35 9,35 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Ministarstvo saobraćaja GLAVNI-IZVEDBENI PROJEKAT ZA REHABILITACIJU DIONICE REGIONALNOG PUTA R442a Hadžići-Gornja Grkarica-granica entiteta(L=27,50km) dionica: od priključka za(Trnovo,Pendičići,Dejčići,Ledići) do granice entiteta(cca km18+500 do km cca 28+500,dužine cca 10km) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.01.2020 34749,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/12/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2020 81080,39 Mipex d.o.o. - Banja Luka za LOT 1, 2, 3 i 4
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge pranja vozila 09/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2020 10,00 10,00 City team d.o.o. ID:4202072720004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/12/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2020 119971,80 Ena d.o.o. - Sarajevo za LOT 5, 6, 7 i 8
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/12/2020.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2020 94653,00 Globex d.o.o. - Zenica za LOT 9, 10 i 14
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/12/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2020 7486,83 Shimadzu d.o.o. Sarajevo za LOT 12
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka parking usluga 09_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2020 5,00 5,00 BBI centar ID:4201082310002
JU Srednja zubotehnička škola Kopiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2020 84,01 Smily factory
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Telekomunikacijske usluge 08/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 133,10 133,10 BH Telecom d.d.
Ministarstvo saobraćaja Izrada investiciono-tehničke dokumentacije:GLAVNI-IZVEDBENI PROJEKAT ZA REHABILITACIJU DIONICE REGIONALNOG PUTA R442a Hadžići-Gornj Grkarica-granica entiteta(L=27,5km) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.12.2019 5967,00
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge mobilne telefonije 08-2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 59,40 59,40 BH Telecom d.d.
Ukupno po stranici 106.771,61 656.067,59 54.584,59