617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51045
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ,Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/20/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 58551,48 Ena d.o.o. - Sarajevo za LOT 15, 16, 19, 21, 23, 24, 44, 46
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/20/2020,. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 52685,10 Broma Bel d.o.o. Banja Luka za LOT 4, 10, 55
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/20/2020., Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 132570,36 Biosistemi d.o.o. - Sarajevo za LOT 37, 39, 49, 50, 53, 54, 56
JU Srednja zubotehnička škola Dezinfekcija škole decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 51,48 51,48 Ciklon d.o.o.
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga monitoringa alarmnog sistema 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 117,00 117,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/20/2020., Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 22862,97 Mikro+Polo d.o.o. - Sarajevo za LOT 31, 38, 40, 42, 43
JU Srednja zubotehnička škola Objava konkursa 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2020 672,75 672,75 Oslobođenje d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mob.tel.decembar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 18,19 18,19 BH TELECOM D.D.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i instaliranje i puštanje u rad automatske stanice za monitoring kvalitete zraka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2020
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka laminata za uređenje školske biblioteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 527,83 527,83 "PENNY PLUS" d.o.o. SARAJEVO, ID broj: 4200162210002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/20/2020, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 5785,65 Spektrolab d.o.o. Banja Luka za LOT 1
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka sanitarnih proizvoda i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 1226,86 R&S d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža aluminijskih roletni za prostorije produženog boravka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2000,00 2000,00 "BIOS" p.o. Visoko, ID broj: 4218401220003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/20/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 39388,05 Diahem d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/20/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 1443,78 Semikem d.o.o. - Sarajevo za LOT 3, 45
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka toaletnog papira, ubrusa i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 2685,15 R&S d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Zajednička javna nabavka radova na sanaciji devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.09.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka građevinskog i vodovodnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 816,43 PAPILON d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/20/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 6259,54 Medicom d.o.o. Bijeljina za LOT 29, 35
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka mašina za tehničko i higijensko održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 6366,56 INTERCOM d.o.o. Zenica
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja programskog rješenja NIBIS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.12.2020 6318,00 6318,00 Nextvision d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i sredstva za zastitu na radu 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2019 46328,49 45435,78 Bihexo d.o.o., 4200143180003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i sredstva za zastitu na radu 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.10.2019 46328,49
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sredstva i oprema za dezinfekciju, maske za zaštitu disajnih organa, dezobarijere i slično Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2020
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Usluge medija i javnog informiranja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 356,85
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge Tehničkog pregleda motornih vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 4513,19
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge očitanja podataka sa tahografa i baždarenje istih Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 6112,08
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge periodičnih ljekarskih pregleda uposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja vozila i radnih mašina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge vulkanizera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sajle i čokeri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku : Servis i održavanje procyte DX aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 1396,98 1396,98 BOSNA VET d.o.o Zenica,Goraždanska 36A 72000 Zenica br. ID 4403208220006
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka- Advokatske usluge Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 23.12.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku ormara za dokumentaciju i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 R&S doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke ormara za dokumentaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2020 2152,80
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 4211/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 8,07 8,07 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 422/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 8,07 8,07 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150005
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke traktora sa pripadajućom opremom kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2021 99402,47
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje notarskih usluga-PR 03-2/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.12.2020 559,26 559,26 NOTAR MUBERA BEGIĆ-ŽIGA
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.08.2019 280656,91
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje notarskih usluga-PR 03-1/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 09.07.2020 220,55 220,55 NOTAR MUBERA BEGIĆ-ŽIGA
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Računari i računarska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 6898,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga-PR 02-2/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 04.02.2020 360,82 360,82 KUZMAN d.o.o. Neum, HOTEL LUNA NEUM
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Veterinarske usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelski usluga-PR 02-1/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 03.02.2020 848,43 848,43 HTP NEUM d.o.o. Neum, GRAND HOTEL NEUM
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka marmelade, meda, čajeva, mlijeka, sireva i kajmaka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2020 154608,48 TP Distributivni Centar d.d. Sarajevo ID: 4200115050005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radovi na zamjeni i odzav. MRU ug-br. 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2019 117000,00 106993,00 EL TE3 d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Obaveza podnošenja prijava Poreznoj upravi elekt putem, prip za god obračun, prip za god porezne prijave, dokle je novi Zakon o rač, dr aktueln iz propisa i prakse-PR 01-20/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 17.12.2020 80,00 80,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Implementacija novog Zakona o zaštiti na radu, obaveze poslodavca u cilju sig i zaštite zdravlja radnika, procjena riz na radnom mjestu, posebno osig rad kod poslodavca sa poveć riz, ins-PR 01-19/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.12.2020 180,00 180,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU Sarajevo
Ukupno po stranici 446.420,79 661.946,33 165.796,21