Pretraga

Ukupno 34336
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - ponovno pokretanje postupka "Nabavka radnih stanica i računara" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2019
KJP ZOI 84 Usluge čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2019
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za stare ski liftove Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka i ugradnja vrata i prozora u istočnom dijelu zgrade MF Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2018 08.11.2018 15287,51 14.03.2019 15287,51 15287,51 HDI d.o.o. Vogošća, Sarajevo 4201229940007
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Materijal za održavanje čistoće - 2590/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 428,80 R&S d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pratnje novca-; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.08.2019 23400,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine “Securitas” d.o.o. Sarajevo, 4227417480004
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 Robotska ruka sa dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 06.05.2019 8887,32 02.07.2019 8887,32 8887,32 R&S d.o.o. Sarajevo ID 4200056290005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pružanje telekomunikacijskih usluga za mobilnu telefoniju--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2019 25148,10 BH TELECOM dd Sarajevo, 4200211100005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 29250,00 ACO d.o.o. Sarajevo, 4200900810001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka termo rola za fiskalne kase;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2019 25556,31 Crobox d.o.o. Sarajevo, 4200139070007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka priznanica za naplatu;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2019 16438,50 BIROTEHNIK KOMERC d.o.o. Sarajevo, 420025800003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka štampanih parking karata, naljepnica, upozorenja i propusnica;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 4680,00 SVJETLOST – BH PRINT d.o.o. Sarajevo, 4202043620009
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 Elektohidraulički set Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 06.05.2019 21984,30 16.07.2019 21984,30 21984,30 Dijal -M d.o.o. Sarajevo 4200364940002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera, ribona i ketridža za fax, kopir i štampač;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2019 25740,00 Crobox d.o.o. Sarajevo, 4200139070007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisiranja vozila RENAULT--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.08.2019 11700,00 NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo, 4200267310002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2019 41818,14 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
JU Mašinski fakultet UNSA Itison MO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 23.09.2019 262,20 25.09.2019 262,20 262,20 Elpi Comerc d.o.o. Sarajevo 4200261890007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge strućnog nadzora na izgradnji CNG punionice 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2019 34749,00 32468,70 IPSA INSTITUT d.o.o., 4200032270003, Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 46800,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge stručnog nadzora na izgradnji CNG punionice 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2019 34749,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 17550,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola 09 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2019 1052,54 1052,54 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 09 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2019 1130,72 1130,72 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU OŠ "6. mart", Hadžići Plan nabavki_2019 Plan nabavki 07.03.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ. radovi na izgradnji punionice na gas u PTO Butila 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2019 456428,00 119188,00 Džekos d.o.o., 4200385190003, Sarajevo
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija gasa 09 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2019 395,47 395,47 SARAJEVOGAS
JU Mašinski fakultet UNSA Telefoni bežični Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 31.05.2019 77,40 22.07.2019 77,40 77,40 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ. radovi na izgradnji punionice na prir.gas u PTO Butile 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2019 456428,00
JU Željeznički školski centar Sarajevo dostava pošte 09 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2019 99,30 99,30 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - SWITCH DATA CENTAR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2019 29191,50 29191,50 Verso d.o.o., Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo, ID: 4201511450004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 11671,92 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo, 4200350720000
JU Mašinski fakultet UNSA Dodatni radovi na prostorijama na istočnoj zgradi MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.07.2019 643,50 02.09.2019 643,50 643,50 DKM GRADNJA d.o.o. Maglaj 4218267310009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objekata;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 29250,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 5850,00 EUROGUMA d.o.o. Sarajevo, 4200621180006
JU Željeznički školski centar Sarajevo osiguranje-učenici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 1275,00 1275,00 ADRIATIC OSIGURANJE dd Podružnica Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju;;- Ugovaranje i realizacija 13.08.2019 23400,00 UNOKO d.o.o. Sarajevo, 4200047030009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.08.2019 5850,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2019 5850,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneu. alate Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2019 3643,15 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo, 4200851420006
JU Mašinski fakultet UNSA Upravljačka ploča Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 30.04.2019 29124,00 19.07.2019 29124,00 29124,00 Digital Signal Processing and Control Engineering, dSPACE, GmbH DE1263293746
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnog dijela za EKG holter minitoring DMS-300-3A Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 2808,00 MEDILINE d.o.o. Sarajevo - 4200146950004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka betonskih klupa za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2019 551,00 PENY PLUS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2019 49666,50 31.05.2019 49666,50 49666,00 ECOS d.o.o. Vitez
JU Mašinski fakultet UNSA Špediterske usluge EK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.07.2019 325,00 05.09.2019 325,00 325,00 INTERLOGISTIC d.o.o Sarajevo 4202085540005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2019 81666,59 08.03.2019 81666,59 81666,59 METERING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zajedničkih mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 178312,80 08.03.2019 178312,80 178312,80 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku data centra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2019 58399,38 07.05.2019 58399,38 58399,38 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vozila na motorni pogon Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2019 112629,90 22.07.2019 112629,90 112629,90 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i movine - oktobar - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 1333,80 1333,80 Gama AA d.o.o., 4201829970007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i movine - oktobar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019 1333,80
Ukupno po stranici 1.055.627,20 1.434.455,65 743.400,93