Pretraga

Ukupno 29758
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Baždarenje industrijskih vodomjera 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 16.05.2019 34967,79
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2019 2109,51 Maher d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2019 1778,40 Maher d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Karta čitaoca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 05.02.2019 70,20 12.02.2019 70,20 70,20 OPTIGRAF d.o.o. Sarajevo 4200888930004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola prijem kontrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 14.03.2019 70,00 70,00 FINANSIJSKO-INFORMATIČKA AGENCIJA PJ SARAJEVO ISPOSTAVA CENTAR 2 ID 4202153990006
JU Srednja građevinsko-geodetska škola službene novine F BiH i KS Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 14.01.2019 190,00 190,00 JPNIO SLUŽBENI LIST BiH SARAJEVO ID 4200226120002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola odvvoz smeća Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.05.2019 1404,00 1404,00 KJKP "RAD" DOO SARAJEVO ID 4200316890001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola isporuka vode i odvođenje otpadnih voda Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.05.2019 585,78 585,78 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO ID 4200181950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola internet i fiksna telefonija Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.05.2019 1070,75 1070,75 BH TELECOM SARAJEVO DD ID 4200211100021
JU Mašinski fakultet UNSA Jupol 5l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 25.01.2019 96,00 08.02.2019 96,00 96,00 HILSAF d.o.o. Sarajevo 4200466510002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola poštanske usluge Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.05.2019 165,00 165,00 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO ID 4200682210005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola grijanje u Zmaja od Bosne - trećina grijanja Tehničke škole Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.05.2019 57437,97 57437,97 SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO ID 4200158020002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola centralno grijanje Franca Lehara 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.05.2019 28713,20 28713,20 KJKP "TOPLANE SARAJEVO" DOO SARAJEVO ID 4200353740001
KJKP Gras d.o.o. Jaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 1591,00 28.03.2019 1591,00 VINOJUG d.o.o. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Prehrambeni proizvodi II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 4204,98 28.03.2019 4204,98 VINOJUG d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za medicinsku opremu proizvođača General Electric Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.04.2019 395381,11 MEDICAL d.o.o. Mostar
KJKP Gras d.o.o. Šećer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 1398,00 28.03.2019 1398,15 VINOJUG d.o.o. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Rabljeni računari II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2019 6821,10 19.03.2019 6821,10 DISTI d.o.o Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Lot 1212 A Regeneracija S kontakta tramvaja DUEWAG GT 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 7010,60 20.03.2019 7010,60 SA COMMERCE d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 1229 Ventilator za mjesto vozača tramvaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 4621,50 13.03.2019 4621,50 DRR AUTO d.o.o
Ministarstvo privrede Ugovor o isporuci elektronskih feromonskih klopki-lovki za praćenje štetnika u biljnoj proizvodnji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 7014,15 7014,15 "Katarina" d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka sukcesivne nabavke akumulatora, sijalica i dr. potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 15.05.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za poštanske usluge Ugovaranje i realizacija 14.05.2019 BH Pošta Sarajevo 4200682210021
JU Gimnazija Dobrinja razni sokovi i hrana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 73,60 73,60 MA-PRO IDB 4202413810007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluga hotelskog smještaja - 10. 05. 2019. godine Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.05.2019 44200,00 EUROPA d.d. Sarajevo, Vladislava Skarića 5, Podružnica Hotel Holiday, 71000 Sarajevo ID: 4200375800008
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o izvođenju građevinskih radova na sanaciji galerije na dimnjaku uz kotlovnicu Čengić Vila II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 6996,60 6996,60 VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite-vatrodojavni sistem za potrebe JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Tarčin Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2019 8602,43 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku bar kod čitača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 6458,40 6458,40 TIME CODE d.o.o. Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola električna energija Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.05.2019 6297,37 6297,37 Elektrodistribucija Sarajevo ID 4200225150030
JU Srednja građevinsko-geodetska škola protokol Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 11,90 11,90
JU Srednja građevinsko-geodetska škola brisači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 11,93 11,93 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Srednja građevinsko-geodetska škola tix kocka i ading rola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 17,56 17,56 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fascikle sa 4r deblje i tanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 37,00 37,00 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Acetilen flam Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 175,00 175,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 4201171170001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola registrator A4 široki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 14,87 14,87 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Srednja građevinsko-geodetska škola markeri za tablu crveni i plavi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 7,75 7,75 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Srednja građevinsko-geodetska škola bbaterije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 11,04 11,04 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja printera 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2019 58,50 58,50 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola CD i DVD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 9,36 9,36 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Srednja građevinsko-geodetska škola H.O. plave i crvene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 99,45 99,45 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Srednja građevinsko-geodetska škola pribadače Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 0,39 0,39 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Srednja građevinsko-geodetska škola antiheft Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 0,75 0,75 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Srednja građevinsko-geodetska škola heftarica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 70,12 70,12 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fotokopir papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 52,07 52,07 Exclusive doo Zenica Podružnica Sarajevo ID 4218000400050
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - obrazac 1450 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 5,70 5,70 SARAJEVO-PUBLISHING d.d. Sarajevo, Sarajevo Centar, 4200315140050
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka ručnog sata za dodjelu jubilarne nagrade 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2019 191,00 191,00
JU Gimnazija Dobrinja nabavka poslovnih obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 69,00 69,00 SVJETLOSTKOMERC IDB 4200177160001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.04.2019 526,45 526,45 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za april 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.04.2019 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga preventivnog i interventnog servisiranja linije za pranje veša proizvođača Girbau, model 50/10 sa pripadajućim sistemom za doziranje deterdženata i valjka sa slagačicom, proizvođač Girbau model PC 120 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 14.05.2019 29250,00
Ukupno po stranici 90.031,17 595.755,04 118.036,26